Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Letový provoz

Management podniku letecké dopravy

Studijní
program

Letový provoz (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ SE STÁT EXPERTNÍM MANAŽEREM V LETECKÉ DOPRAVĚ?

Zajímá tě, jak se řídí letecké společnosti? Zaměř se na management letecké dopravy, včetně operativního řízení, finančního plánování a strategického rozhodování.

Získej vzdělání, se kterým se uplatníš kdekoliv okolo letiště i dodavatelských firem staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Letový provoz.

VZDUCH JE NAŠE MOŘE

PILOTEM? Samozřejmě

Cesta do leteckého průmyslu i k pomyslnému vrcholu v podobě pilota dopravního letadla začíná zde. Nastupovat!

Co je to Management podniku letecké dopravy?

Management podniku letecké dopravy je disciplína, která se zabývá řízením a administrací všech aspektů leteckého průmyslu. Zahrnuje strategické plánování, provozní řízení, finanční řízení, marketing, personální řízení a compliance (dodržování předpisů) v leteckých společnostech. 

Tato oblast studia se zaměřuje na specifické výzvy a příležitosti, které přináší dynamický a technologicky pokročilý sektor, jako je letecká doprava. Management leteckých společností vyžaduje hluboké porozumění jak obchodním, tak leteckým aspektům, aby bylo možné efektivně řídit operace, konkurovat na trhu a zajistit bezpečnost a pohodlí cestujících.

Proč se zajímat o studium Managementu podniku letecké dopravy?

Studium managementu leteckých podniků je atraktivní pro ty, kteří mají zájem o dynamický a technologicky pokročilý letecký průmysl. Letecký sektor je neustále se vyvíjející a nabízí rozmanité kariérní příležitosti. 

Získání odborných znalostí v tomto oboru umožňuje absolventům stát se klíčovými hráči ve vedení a rozvoji leteckých společností. 

Zahrnuje to nejen porozumění technickým aspektům letectví, ale také dovednosti v oblasti strategického plánování, řízení a adaptace na mezinárodní trhy a regulace. 

Co mě naučí v rámci Managementu podniku letecké dopravy vysoká škola?

V rámci studia managementu podniku letecké dopravy na vysoké škole se studenti naučí kombinaci teoretických a praktických dovedností. Získají znalosti o základních pojmech a procesech managementu, historii a vývoji manažerského myšlení a role manažera v leteckém průmyslu. 

Studenti se dozvědí o specifikách práce manažera, včetně plánování, organizování, vedení a motivace týmu, efektivní komunikace a rozhodování v nejistotě. 

V oblasti financování se naučí o zdrojích financování, cash flow, likviditě a solventnosti podniku, a také získají porozumění pro daňový systém a jeho aplikaci v leteckém průmyslu.

Kde znalosti o Managementu podniku letecké dopravy využiji?

Znalosti získané v oblasti managementu podniku letecké dopravy lze uplatnit v široké škále pozic v rámci leteckého průmyslu. To zahrnuje pozice ve vedení leteckých společností, na letištích, v logistických firmách, v konzultačních společnostech, u regulátorů a v dozorových orgánech. 

Vedle přímého uplatnění v leteckém sektoru tyto dovednosti přinášejí hodnotu také v oblastech, které jsou s leteckým průmyslem úzce spojené, jako jsou cestovní ruch, mezinárodní obchod a transport. 

Avšak díky univerzálnosti a flexibilitě manažerských dovedností mohou absolventi také najít uplatnění v širokém spektru jiných odvětví.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Management podniku letecké dopravy, jaká témata můžeš očekávat?

Management podniku letecké dopravy

Management podniku letecké dopravy Studium – Obsah:
Předmět umožňuje hlouběji pochopit principy sféry řídící práce a rozhodování v podnicích operujících v resortu letecké dopravy i podstatu podnikání na středně pokročilé úrovni.

Seznamuje se zásadními pojmy a předpoklady řízení, detailizuje pozici managera, včetně nezbytných vlastností a dovedností, plnění managerských funkcí, jež parciálně protahuje a demonstruje v procesu podnikového financování a řízení financí, jakožto podstaty podnikání. Prakticky rozvíjí managerský a ekonomický styl myšlení.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat teoretické postupy na řešení situací praxe a naopak praktickými zkušenostmi z podnikatelského prostředí letectví parciálně doplňovat a posunovat neustálé formování vědecké podstaty managementu. Tímto způsobem zvládnou adekvátní poznatky s efektivním rozvojem potřebných managerských způsobilostí.

Studenti získají pochopení klíčových termínů a konceptů týkajících se řízení leteckých společností. Naučí se rozlišovat mezi teoretickými přístupy a praktickými situacemi, které se v tomto odvětví vyskytují, a budou schopni aplikovat tato rozlišení při řešení problémů.

Studenti se seznámí s historií a vývojem manažerského myšlení a budou schopni posoudit přínosy různých manažerských směrů. Získají moderní definici managementu a porozumí, jak se tento koncept vyvíjí a přizpůsobuje současným potřebám.

Studenti budou moci podrobněji zkoumat roli manažera v různých úrovních podniku, ať už jde o vrcholový management nebo nižší úrovně řízení. Porozumí hierarchické struktuře podniku a jeho organizačnímu uspořádání.

Studenti se dozví o zvláštnostech managerské práce v leteckém průmyslu a budou se seznámit se zásadami, které řídí chování manažerů. Toto porozumění jim pomůže efektivněji plnit své manažerské role.

Studenti budou rozvíjet své vlastnosti a dovednosti, které jsou důležité pro manažery. Naučí se o významu soft skills, jako je komunikace, týmová spolupráce a vedení lidí, a jak tyto dovednosti aplikovat v manažerském kontextu.

Studenti získají  znalost o managerských funkcích a dovednostech potřebných pro jejich úspěšné provádění. Porozumí procesu plánování, organizování, vedení, motivace, komunikace, koordinace a kontroly a budou schopni tyto funkce prakticky aplikovat.

Studenti budou rozvíjet svou schopnost rozhodovat v různých situacích a budou se učit, jak se vypořádat s nejistotou a rizikem v rozhodovacím procesu, což jsou klíčové dovednosti pro manažery v leteckém průmyslu.

Studenti získají přehled o různých aspektech podnikání v leteckém průmyslu a budou rozumět způsobům financování těchto aktivit, včetně získávání kapitálu a řízení finančních zdrojů.

Studenti budou schopni identifikovat finanční cíle podniku a budou se učit, jak efektivně řídit finanční prostředky a provádět rozhodnutí týkající se financí.

Studenti získají pochopení podnikových financí, včetně likvidity a solventnosti. Seznámí se také s různými způsoby financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb podniku.

Studenti porozumí významu času a rizika ve finančním rozhodování a budou se učit, jak měřit a vyjádřit tyto faktory, aby mohli provádět efektivní finanční analýzy.

Studenti se seznámí se strukturu majetku a financí podniku a budou se učit, jak správně analyzovat a spravovat cash flow, což je klíčový faktor pro úspěšné fungování podniku.

Studenti získají přehled o daňovém systému a budou se seznámit s různými druhy daní a daňových odvodů, což je důležitá součást finančního řízení podniku.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Letový Provoz

Získej vzdělání z oblasti civilního letectví a zajišťováním letového provozu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student