Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Letový provoz

Základy letu

Studijní
program

Letový provoz (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK LETADLA LÉTAJÍ?

Zaměř se na základy letu, které ti poskytnou porozumění fyzikálním principům a technikám, které umožňují letadlu vzletět a bezpečně cestovat vzdušným prostorem.

Získej vzdělání, se kterým se uplatníš kdekoliv okolo letiště i dodavatelských firem staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Letový provoz.

VZDUCH JE NAŠE MOŘE

PILOTEM? Samozřejmě

Cesta do leteckého průmyslu i k pomyslnému vrcholu v podobě pilota dopravního letadla začíná zde. Nastupovat!

Co jsou to Základy letu?

„Základy letu“ je akademický předmět, který poskytuje studentům komplexní a podrobné znalosti o aerodynamice, mechanice letu, výkonech letadel, jejich stabilitě, řiditelnosti a různých provozních omezeních. 

Toto studium zahrnuje dynamiku pohybu letounu, aerodynamických sil působících na letoun, režimů letu (včetně stoupavého, klesavého a klouzavého letu), vícemotorového letu s asymetrickým tahem, a dalších důležitých aspektů souvisejících s lety na různých rychlostech. Zároveň kurz nabízí základy experimentální aerodynamiky.

Proč se zajímat o studium Základů letu?

Studium „Základů letu“ je klíčové pro každého, kdo se chce profesionálně věnovat leteckému inženýrství, pilotáži, nebo oblastem souvisejícím s letectvím a kosmonautikou. 

Znalosti jsou nezbytné pro pochopení fyzikálních zákonů a principů, které umožňují letadlu vzlétnout a bezpečně se pohybovat v atmosféře. 

Porozumění základům letu je také důležité pro návrh, konstrukci a údržbu letadel, což zajišťuje jejich efektivitu, bezpečnost a spolehlivost.

Co mě naučí v rámci Základů letu vysoká škola?

V rámci studia „Základů letu“ na vysoké škole se studenti seznámí s různými aspekty letu – od základních aerodynamických principů, přes dynamiku letu, až po pokročilé koncepty, jako jsou výkony, stabilita a řiditelnost letounů. 

Studenti se naučí, jak různé fyzikální síly a aerodynamické faktory ovlivňují let letadla a jak se tyto faktory mění v závislosti na různých letových režimech a podmínkách. Kurz také zahrnuje praktické aplikace těchto znalostí, jako je analýza letových vlastností a bezpečnostní aspekty letectví.

Kde znalosti o Základu letu využiji?

Znalosti získané ve studiu „Základy letu“ jsou aplikovatelné v mnoha oblastech. Nejviditelnější uplatnění najdou v leteckém inženýrství, kde jsou tyto znalosti nezbytné pro návrh, konstrukci a údržbu letadel. 

Piloti využijí tyto znalosti pro porozumění principům letu a bezpečnému ovládání letadel. Znalosti o aerodynamice a mechanice letu jsou také užitečné v oblastech jako jsou letištní operace, řízení letového provozu a letecká bezpečnost.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Základů letu, jaká témata můžeš očekávat?

Základy letu

Základy letu Studium – přednášky/cvičení:

Cílem předmětu je získat základní povědomí o podstatě, organizaci a systému bezpečnosti v letectví a letecké dopravě. Předmět se v první půli semestru zabývá historicky starší provozní bezpečností a v druhé půli semestru ochranou před protiprávními činy v civilním letectví. Cvičení vždy tematicky doplňují látku probíranou v předcházejícím tematickém bloku.
1.       Mechanika letu základní pojmy. Letové výkony a letové vlastnosti. Kosmické a atmosférické lety. Rozdělení letů. Kinematika pohybu letounu. Souřadnicové soustavy v mechanice letu.
2.       Síly působící na letoun. Dynamika pohybu letounu.
3.       Aerodynamické síly a charakteristiky draku letounu. Propulzní síly a charakteristiky. Charakteristiky vrtulových a proudových pohonných jednotek. Tíhová síla.
4.       Přímočarý ustálený let. Potřebný a využitelný tah a výkon. Vliv výšky a hmotnosti. Charakteristické režimy a rychlosti vodorovného ustáleného letu.
5.       Stabilita rovnovážných režimů letu podle rychlosti. Reálná obálka režimů letu.
6.       Stoupavý let. Charakteristické režimy a rychlosti stoupavého letu.
7.       Klesavý let. Klouzavý let. Charakteristické režimy a rychlosti klesavého a klouzavého letu. Rychlostní polára. Vlivy na rychlostní poláru.
8.       Zatáčka. Vodorovná ustálená zatáčka. Správná a nesprávná zatáčka. Základní parametry zatáčky. Základní letové výkony v zatáčce. Pádová rychlost v zatáčce.
9.       Let vícemotorového letounu s asymetrickým tahem. Rovnice rovnováhy. Let s nulovým příčným sklonem. Let s nulovým vybočením. Přijatelný/nepřijatelný způsob jednomotorového letu.
10.   Let vícemotorového letounu s asymetrickým tahem. Vliv změny hmotnosti, polohy těžiště a centráže. Vliv výchylky křidélek. Vliv vrtule. Reakční moment, gyroskopický moment, vliv částečně obtékaného křídla. Vliv vztlakových klapek. Minimální rychlosti řiditelnosti.
11.   Statická a dynamická stabilita. Podélná statická a dynamická stabilita.
12.   Stranová, směrová a příčná statická a dynamická stabilita.
13.   Řízení letadla. Letadlová a aerodynamická souřadnicová soustava. Účinky kormidel, změny zakřivení a úhlu náběhu profilu nosné plochy účinkem kormidel.
14.   Podélná řiditelnost a ovladatelnost letounu. Podélné řízení (klopení), výškové kormidlo. Účinky srázového úhlu a úplavu. Vliv centráže, vliv tahu pohonných jednotek.
15.   Podélná obratnost letounu.
16.   Stranová řiditelnost, ovladatelnost a obratnost letounu. Stranové řízení letounu (zatáčení, klonění). Sekundární účinky kormidel. Nepříznivé účinky kormidel. Křidélka; spoilery.
17.   Vyvážení a tíživost. Vyvážení řídících sil. Aerodynamické vyvážení. Prostředky pro redukci sil v řízení. Automatické systémy řízení.
18.   Provozní omezení letounu. Flutter, divergence nosné plochy, reverze kormidel. Omezení pro vysunutí podvozku a klapek.
19.   Provozní omezení letounu. Manévrovací (obratová) a poryvová obálka násobků.
20.   Aerodynamika vrtule, principy práce vrtule. Propulzní účinnost vrtule. Geometrické charakteristiky vrtule.
21.   Obtékání listu vrtule. Zkroucení listu vrtule. Aerodynamické charakteristiky vrtule.
22.   Režimy práce pevné vrtule. Výkonová a vrtulová křivka. Závislost tahu vrtule na rychlosti letu. Stavitelná vrtule.
23.   Hluk vrtule. Reakční moment vrtule. Gyroskopický moment. Zkroucení proudu za vrtulí a obtékání letounu vrtulovým proudem. Nesymetrické obtékání vrtule. Kritická pohonná jednotka.
24.   Základy aerodynamiky rotující nosné plochy.
25.   Základy experimentální aerodynamiky.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Letový Provoz

Získej vzdělání z oblasti civilního letectví a zajišťováním letového provozu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student