Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Letový provoz

Navigace (radionavigace)

Studijní
program

Letový provoz (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

UMĚNÍ NAVIGACE V LETECTVÍ?

Zajímáš se o principy a techniky navigace v letectví? Porozuměj radionavigaci a dalším navigačním systémům, které jsou klíčové pro bezpečný a přesný let.

Získej vzdělání, se kterým se uplatníš kdekoliv okolo letiště i dodavatelských firem staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Letový provoz.

VZDUCH JE NAŠE MOŘE

PILOTEM? Samozřejmě

Cesta do leteckého průmyslu i k pomyslnému vrcholu v podobě pilota dopravního letadla začíná zde. Nastupovat!

Co je to Navigace (radionavigace)?

Navigace, konkrétně radionavigace, je metoda určování polohy a směru letadla v prostoru a čase pomocí radiových vln. 

Tato technologie využívá různé typy radiových signálů, jako jsou elektromagnetické vlny různých frekvencí, pro přesné určení polohy letadla. 

Zahrnuje techniky jako modulaci vln, využití různých frekvenčních pásem a interpretaci signálů od různých radionavigačních prostředků, jako jsou nesměrové radiomajáky (NDB), všesměrové radiomajáky (VOR), měřiče vzdálenosti (DME), systémy pro přesné přiblížení a přistání (ILS), a další.

Důležitým aspektem je také pochopení šíření radiových vln a jejich interakce s různými anténami a prostředím. Navigační a radionavigační systémy poskytují klíčové informace pro bezpečné řízení a navigaci letadel.

Proč se zajímat o studium Navigace (radionavigace)?

Studium navigace a radionavigace je nezbytné pro ty, kteří chtějí pracovat v oblasti letectví a letecké navigace. Znalosti v této oblasti jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a efektivity leteckého provozu. 

S rostoucím počtem letů a stále se zvyšující složitostí leteckého provozu je důležité mít odborníky, kteří rozumí radionavigačním systémům a jsou schopni je efektivně využívat a spravovat. 

Znalost radionavigace zvyšuje schopnost pilotů a leteckého personálu reagovat na různé navigační výzvy, zlepšuje přesnost a spolehlivost letů a je zásadní pro pochopení moderních leteckých technologií a procedur.

Co mě naučí v rámci Navigace (radionavigace) vysoká škola?

V rámci studia radionavigace na vysoké škole se studenti naučí teorii a praktické aplikace různých radionavigačních technologií. 

Zahrnuje to pochopení základních principů šíření radiových vln, funkce a použití antén, principy a použití různých radionavigačních prostředků jako NDB, VOR, DME, ILS a další. 

Studenti se také seznámí s moderními navigačními systémy, jako jsou GPS a systémy pro řízení a optimalizaci letu (RNAV/FMS). Program také zahrnuje pochopení faktorů ovlivňujících přesnost a spolehlivost radionavigačních systémů.

Kde znalosti o Navigaci (radionavigaci) využiji?

Znalosti o radionavigaci jsou nezbytné v mnoha oblastech leteckého průmyslu. Primárně jsou využívány piloty pro navigaci letadel během letu, přistání a vzletu. Inženýři a technici využívají tyto znalosti pro návrh, údržbu a vylepšení navigačních systémů a zařízení.  

Znalosti o radionavigaci jsou také důležité v oblastech jako je letecký provoz a kontrola letového provozu, kde jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a plynulosti leteckého provozu.

Dále mohou být uplatněny v poradenských a vzdělávacích rolích, kde je důležité předávat znalosti dalším generacím odborníků v oblasti letectví.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Základů letu, jaká témata můžeš očekávat?

Navigace (radionavigace)

Studium Navigace (radionavigace) – obsah:
Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled o problematice určování polohy letadla a její změny v prostoru a čase pomocí radionavigačních prostředků tak, aby získali požadované znalosti v dané oblasti.

Cílem je, aby si studenti látku osvojili a dokázali ji interpretovat a využívat v letecké praxi.
Tato část studentům detailněji přiblíží principy elektromagnetických vln, včetně rozkladu frekvencí, délky vlny, amplitudy a fáze radiových vln. Studenti budou rozumět konceptům frekvenčních pásem, postranních pásem a různým druhům modulace (amplitudová, frekvenční, pulsní, fázová), což jsou klíčové aspekty pro pochopení radionavigace.

Studenti se dozvědí více o charakteristikách antén a proč je polarizace radiových vln důležitá pro úspěšnou radionavigaci. Tato část dále prozkoumává různé typy antén a jakým způsobem radiové vlny šíří v prostoru. Získají informace také o přízemní vlně a prostorové vlně a jak Dopplerův princip ovlivňuje šíření vln.

Studenti prohloubí své znalosti o pozemním zaměřovači, včetně jeho principů fungování a způsobu prezentace a vysvětlení. Budou se zabývat tím, jaké jsou pokrytí a dosahy tohoto zařízení a jaké chyby a přesnosti mohou vzniknout při jeho použití pro určení polohy.

Studenti se detailně seznámí s principy fungování NDB a jeho využitím pro navigaci. Toto téma také prozkoumává radiokompas (ADF), včetně jeho prezentace, pokrytí, dosahu a faktorů, které mohou ovlivňovat jeho přesnost při určování polohy.

Studenti budou mít příležitost porozumět principům fungování VOR a jak identifikovat různé VOR stanice. Dále se budou zabývat Doppler VOR (VKV všesměrovým radiomajákem) a jeho prezentací, pokrytím, dosahem a přesností.

Studenti se seznámí s principy fungování DME a způsoby jeho použití pro určení vzdálenosti. Získají informace o kapacitě zařízení, chybách a přesnosti, a také o rozsahu pokrytí tohoto radionavigačního prostředku.

Toto téma bude studenty podrobněji provádět principy fungování ILS, včetně použití různých frekvencí a návěstidel (MKR). Studenti budou rozumět, jak rozpoznávat MKR podle zvuku, modulace a výšky tónu. Dále se budou zabývat indikací ILS a jakým způsobem ILS může být využito pro bezpečné přistání.

Studenti získají znalosti o odchylkách a faktorech, které ovlivňují dosah a přesnost různých kategorií ILS, což je klíčové pro provádění bezpečných přistání za různých podmínek. Dále získají seznámení s fungování mikrovlnného přistávacího systému (MLS) a jeho použitím pro navigaci. Získají informace o pokrytí, dosahu a faktorech, které mohou ovlivňovat jeho přesnost.

Studenti získají možnost porozumět pulsní technice v radarovém systému a souvisejícím termínům. Dále se dozví o rychlosti rotace antény u pozemního radaru a o principech jeho fungování.

V této části se studenti budou zabývat principy palubního radaru, včetně jeho prezentace a vysvětlení, pokrytí, dosahu, chyb, přesnosti a limity. Studenti budou rozumět faktorům, které ovlivňují dosah a přesnost palubního radaru a jak jej lze využít pro navigaci.

Studenti se podrobněji seznámí s principy fungování sekundárního přehledového radaru a jeho režimů a kódů. Získají informace o kompatibilitě (slučitelnosti) módů a jejich významu pro identifikaci letadel.

V této části se studenti lépe seznámí s prezentací a vysvětlením různých režimů a funkcí módu S. Studenti se dozví základní i pokročilé informace o použití módu S, včetně chyb a přesnosti spojených s jeho použitím.

Studenti získají vhled do obecné filosofie a definice RNAV a FMS. Budou se podrobněji seznámit s různými úrovněmi prostorové navigace (2D RNAV, 3D RNAV, 4D RNAV) a požadovanou navigační výkonností (RNP). Dále budou rozumět výhodám použití RNAV oproti konvenčním způsobům navigace a specifikacím RNP pro trať.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Letový Provoz

Získej vzdělání z oblasti civilního letectví a zajišťováním letového provozu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student