Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Finanční řízení

Komunikační a digitální dovednosti

Studijní
program

Finanční řízení (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ZLEPŠIT SVÉ KOMUNIKAČNÍ A DIGITÁLNÍ DOVEDNOSTI?

Jak mohou efektivní komunikační a digitální dovednosti posílit tvůj profesní profil? Zaměř se na rozvoj těchto dovedností v kontextu současného digitálního prostředí.

Získej vzdělání v oblasti Finančního řízení, poznáš oblasti daní, podnikání i marketingu.

Vystuduj Finanční řízení.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Vstřícnost, zkušenosti

Získej od našeho pedagogického sboru i odborníků z praxe maximum! Individuální přístup funguje.

Co jsou to Komunikační a digitální dovednosti?

Komunikační a digitální dovednosti jsou zásadní soubory schopností v dnešním propojeném a digitalizovaném světě. Komunikační dovednosti zahrnují schopnost efektivně a účinně sdílet informace a myšlenky s ostatními, a to prostřednictvím mluveného slova, psaní, vizuálních prezentací a nonverbální komunikace. 

Tyto dovednosti zahrnují také schopnost naslouchat a empatizovat s druhými.

Digitální dovednosti se týkají schopnosti efektivně využívat a rozumět technologii a digitálním nástrojům, jako jsou počítače, mobilní zařízení, digitální média, a sociální sítě.

Proč se zajímat o studium Komunikačních a digitálnívh dovedností?

Studium komunikačních a digitálních dovedností je důležité, protože tyto dovednosti jsou nezbytné v mnoha oblastech profesního i osobního života. 

V době globalizace a rostoucí závislosti na technologii jsou tyto dovednosti klíčové pro úspěšnou kariéru, efektivní týmovou práci a sociální interakci. Znalost digitálních nástrojů a platform je také nezbytná pro navigaci v dnešním digitálně zaměřeném světě.

Co mě naučí v rámci Komunikačních a digitální dovednosti vysoká škola?

V rámci komunikačních a digitálních dovedností poskytuje vysoká škola vzdělání, kdy se studenti naučí teorii komunikace, různé komunikační modely a techniky, jako je empatická, asertivní, a efektivní komunikace. 

Dále budou zdokonalovat prezentační dovednosti s využitím digitální techniky. V oblasti digitálních dovedností získají znalosti o digitální společnosti a ekonomice, využití sociálních médií v podnikání, digitální gramotnosti, a práci s moderními informačními zdroji. Také se seznámí s etickými a právními aspekty práce s informacemi v digitálním prostředí.

Kde znalosti o Komunikačních a digitálních dovednostech využiji?

Znalosti a dovednosti získané ve studiu komunikačních a digitálních dovedností jsou klíčové pro úspěch v profesním životě, neboť jsou důležité v jakémkoli pracovním prostředí, které vyžaduje týmovou práci, prezentaci nápadů, efektivní komunikaci s klienty nebo správu digitálních projektů. 

Tyto dovednosti jsou také nezbytné pro osobní rozvoj a sociální interakci v digitalizovaném světě. Navíc, s růstem významu digitálních platforem a nástrojů, jsou tyto dovednosti důležité pro každého, kdo se chce aktivně a bezpečně účastnit digitální společnosti.

Chceš studovat
Finanční řízení?

Ponoř se do světa financí a řízení a staň se odborníkem co rozumí všem souvislostem. Začni s vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Komunikačních a digitálních dovednosti, jaká témata můžeš očekávat?

Komunikační a digitální dovednosti

Komunikační a digitální dovednosti Studium – Obsah:

Cílem předmětu je získání poznatkové struktury z oblasti mezilidské komunikace, jejích prostředků a forem s důrazem na nácvik konkrétních komunikačních dovedností.

Předmět je dále zaměřen na problematiku digitální společnosti a digitální ekonomice, sociálních médií a digitální gramotnosti, které jsou využitelné v podnikatelské a manažerské práci. Pozornost je dále věnována prezentačním technikám a jejich nácviku.

Studenti se zde naučí základní principy komunikace, včetně různých teorií a modelů komunikace. Porozumí významu komunikace v mezilidských vztazích a budou schopni rozpoznat různé formy komunikace.

Toto téma se zaměřuje na praktické dovednosti komunikace, včetně dovednosti naslouchání, empatie, asertivity a zvládání negativní nebo agresivní komunikace. Studenti se naučí, jak efektivně komunikovat a řešit konflikty.

Toto téma je zaměřeno na komunikaci v mezinárodním kontextu. Studenti se naučí rozpoznat a překonávat jazykové, kulturní a sociální bariéry v komunikaci s lidmi z různých kultur. Získají dovednosti potřebné pro efektivní interkulturní komunikaci.

Studenti se naučí, jak připravit a prezentovat informace efektivně a poutavě. Získají dovednosti v tvorbě prezentací a využití audiovizuálních a digitálních technik pro zlepšení prezentací. Toto je klíčová dovednost pro podnikatele a manažery.

Studenti se seznámí s firemní komunikací, včetně interní a externí komunikace. Porozumí různým druhům komunikace v organizaci a získají dovednosti pro efektivní firemní komunikaci.

Studenti se naučí, jak přesvědčivě argumentovat a přesvědčovat v podnikatelském a manažerském prostředí. Získají dovednosti v oblasti vyjednávání a budou schopni dosahovat svých cílů prostřednictvím efektivní komunikace.

Studenti se seznámí s klíčovými trendy v digitální společnosti a ekonomice. Získají digitální gramotnost a porozumí výzvám a příležitostem, které digitální prostředí nabízí.

Toto téma se zaměřuje na konkrétní digitální nástroje a techniky komunikace v podnikání, včetně používání sociálních médií, e-mailové komunikace a dalších online nástrojů.

Studenti se naučí rozpoznávat různé typy sociálních médií a budou schopni využívat sociální média jako nástroj pro marketing, komunikaci a budování značky v podnikání.

Téma se zaměřuje na rizika spojená s digitalizací a zabezpečení digitálních informací. Studenti se naučí, jak chránit data a informace v digitálním prostředí.

Studenti se seznámí s různými typy informačních zdrojů a naučí se, jak správně citovat a upravovat informace podle standardu ČSN ISO 690.

Téma se zaměřuje na elektronické informační zdroje, včetně online databází, elektronických knih a časopisů. Studenti se naučí, jak efektivně vyhledávat a využívat elektronické zdroje.

Studenti budou seznámeni s etickými a právními otázkami týkajícími se práce s informacemi, včetně autorských práv, ochrany osobních údajů a etických standardů v oblasti informačního managementu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Finanční řízení

Získej vzdělání z oblastí financí a řízení. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student