Finanční řízení

Komunikační a digitální dovednosti

Studijní
program

Finanční řízení (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ZLEPŠIT SVÉ KOMUNIKAČNÍ A DIGITÁLNÍ DOVEDNOSTI?

Jak mohou efektivní komunikační a digitální dovednosti posílit tvůj profesní profil? Zaměř se na rozvoj těchto dovedností v kontextu současného digitálního prostředí.

Získej vzdělání v oblasti Finančního řízení, poznáš oblasti daní, podnikání i marketingu.

Vystuduj Finanční řízení.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Vstřícnost, zkušenosti

Získej od našeho pedagogického sboru i odborníků z praxe maximum! Individuální přístup funguje.

Co jsou to Komunikační a digitální dovednosti?

Komunikační a digitální dovednosti jsou zásadní soubory schopností v dnešním propojeném a digitalizovaném světě. Komunikační dovednosti zahrnují schopnost efektivně a účinně sdílet informace a myšlenky s ostatními, a to prostřednictvím mluveného slova, psaní, vizuálních prezentací a nonverbální komunikace. 

Tyto dovednosti zahrnují také schopnost naslouchat a empatizovat s druhými.

Digitální dovednosti se týkají schopnosti efektivně využívat a rozumět technologii a digitálním nástrojům, jako jsou počítače, mobilní zařízení, digitální média, a sociální sítě.

Proč se zajímat o studium Komunikačních a digitálnívh dovedností?

Studium komunikačních a digitálních dovedností je důležité, protože tyto dovednosti jsou nezbytné v mnoha oblastech profesního i osobního života. 

V době globalizace a rostoucí závislosti na technologii jsou tyto dovednosti klíčové pro úspěšnou kariéru, efektivní týmovou práci a sociální interakci. Znalost digitálních nástrojů a platform je také nezbytná pro navigaci v dnešním digitálně zaměřeném světě.

Co mě naučí v rámci Komunikačních a digitální dovednosti vysoká škola?

V rámci komunikačních a digitálních dovedností poskytuje vysoká škola vzdělání, kdy se studenti naučí teorii komunikace, různé komunikační modely a techniky, jako je empatická, asertivní, a efektivní komunikace. 

Dále budou zdokonalovat prezentační dovednosti s využitím digitální techniky. V oblasti digitálních dovedností získají znalosti o digitální společnosti a ekonomice, využití sociálních médií v podnikání, digitální gramotnosti, a práci s moderními informačními zdroji. Také se seznámí s etickými a právními aspekty práce s informacemi v digitálním prostředí.

Kde znalosti o Komunikačních a digitálních dovednostech využiji?

Znalosti a dovednosti získané ve studiu komunikačních a digitálních dovedností jsou klíčové pro úspěch v profesním životě, neboť jsou důležité v jakémkoli pracovním prostředí, které vyžaduje týmovou práci, prezentaci nápadů, efektivní komunikaci s klienty nebo správu digitálních projektů. 

Tyto dovednosti jsou také nezbytné pro osobní rozvoj a sociální interakci v digitalizovaném světě. Navíc, s růstem významu digitálních platforem a nástrojů, jsou tyto dovednosti důležité pro každého, kdo se chce aktivně a bezpečně účastnit digitální společnosti.

Chceš studovat
Finanční řízení?

Ponoř se do světa financí a řízení a staň se odborníkem co rozumí všem souvislostem. Začni s vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Komunikačních a digitálních dovednosti, jaká témata můžeš očekávat?

Komunikační a digitální dovednosti

Komunikační a digitální dovednosti Studium – Obsah:

Cílem předmětu je získání poznatkové struktury z oblasti mezilidské komunikace, jejích prostředků a forem s důrazem na nácvik konkrétních komunikačních dovedností.

Předmět je dále zaměřen na problematiku digitální společnosti a digitální ekonomice, sociálních médií a digitální gramotnosti, které jsou využitelné v podnikatelské a manažerské práci. Pozornost je dále věnována prezentačním technikám a jejich nácviku.

Studenti se zde naučí základní principy komunikace, včetně různých teorií a modelů komunikace. Porozumí významu komunikace v mezilidských vztazích a budou schopni rozpoznat různé formy komunikace.

Toto téma se zaměřuje na praktické dovednosti komunikace, včetně dovednosti naslouchání, empatie, asertivity a zvládání negativní nebo agresivní komunikace. Studenti se naučí, jak efektivně komunikovat a řešit konflikty.

Toto téma je zaměřeno na komunikaci v mezinárodním kontextu. Studenti se naučí rozpoznat a překonávat jazykové, kulturní a sociální bariéry v komunikaci s lidmi z různých kultur. Získají dovednosti potřebné pro efektivní interkulturní komunikaci.

Studenti se naučí, jak připravit a prezentovat informace efektivně a poutavě. Získají dovednosti v tvorbě prezentací a využití audiovizuálních a digitálních technik pro zlepšení prezentací. Toto je klíčová dovednost pro podnikatele a manažery.

Studenti se seznámí s firemní komunikací, včetně interní a externí komunikace. Porozumí různým druhům komunikace v organizaci a získají dovednosti pro efektivní firemní komunikaci.

Studenti se naučí, jak přesvědčivě argumentovat a přesvědčovat v podnikatelském a manažerském prostředí. Získají dovednosti v oblasti vyjednávání a budou schopni dosahovat svých cílů prostřednictvím efektivní komunikace.

Studenti se seznámí s klíčovými trendy v digitální společnosti a ekonomice. Získají digitální gramotnost a porozumí výzvám a příležitostem, které digitální prostředí nabízí.

Toto téma se zaměřuje na konkrétní digitální nástroje a techniky komunikace v podnikání, včetně používání sociálních médií, e-mailové komunikace a dalších online nástrojů.

Studenti se naučí rozpoznávat různé typy sociálních médií a budou schopni využívat sociální média jako nástroj pro marketing, komunikaci a budování značky v podnikání.

Téma se zaměřuje na rizika spojená s digitalizací a zabezpečení digitálních informací. Studenti se naučí, jak chránit data a informace v digitálním prostředí.

Studenti se seznámí s různými typy informačních zdrojů a naučí se, jak správně citovat a upravovat informace podle standardu ČSN ISO 690.

Téma se zaměřuje na elektronické informační zdroje, včetně online databází, elektronických knih a časopisů. Studenti se naučí, jak efektivně vyhledávat a využívat elektronické zdroje.

Studenti budou seznámeni s etickými a právními otázkami týkajícími se práce s informacemi, včetně autorských práv, ochrany osobních údajů a etických standardů v oblasti informačního managementu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Finanční řízení

Získej vzdělání z oblastí financí a řízení. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!