Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Provoz a řízení letecké dopravy:

Regulace v letecké dopravě

Studijní
program

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAKÉ REGULACE OVLIVŇUJÍ LETECKOU DOPRAVU?

Jaké jsou klíčové regulace a standardy v letecké dopravě? Prozkoumej různé regulační rámce a standardy, které určují pravidla a postupy v leteckém provozu.

Získej komplexní vzdělání. Základy leteckého provozu, management leteckých společností, klíčové aspekty řízení v leteckém průmyslu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Provoz a řízení letecké dopravy.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Regulace v letecké dopravě?

Regulace v letecké dopravě je soubor pravidel, norem a zákonů, které řídí a kontrolují všechny aspekty civilního letectví. Regulace zahrnuje mezinárodní smlouvy, evropské předpisy a národní legislativu. 

Zaměřuje se také na širokou škálu témat od bezpečnostních opatření, licencování posádek, provozních a technických aspektů letů, až po ekonomické a právní otázky týkající se leteckého provozu a trhu.

Proč se zajímat o studium Regulaci v letecké dopravě?

S rozvíjejícím se průmyslem a neustále se měnícími mezinárodními i lokálními právními normami je nezbytné, aby odborníci v tomto odvětví měli aktuální a hluboké znalosti těchto regulací.

Studium regulace v letecké dopravě je klíčové pro ty, kteří se chtějí podílet na správě nebo provozu v civilním letectví. 

Co mě naučí v rámci Regulace v letecké dopravě vysoká škola?

Studenti získají znalosti o ochraně letectví, právních aspektech týkajících se smluv o letecké dopravě a regulaci leteckých společností a letišť. Také se seznámí s technickými a správními aspekty letového provozu a procesem licencování posádek.

V rámci studia na vysoké škole se studenti naučí o právním rámci a regulaci civilního letectví na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Stejně tak se seznámí s historii leteckého práva, důležité mezinárodní úmluvy, jako je Chicagská úmluva, a role mezinárodních organizací jako ICAO. 

Kde znalosti o Regulaci v letecké dopravě využiji?

Znalosti o regulaci v letecké dopravě lze využít v různých oblastech, včetně práce v mezinárodních a národních leteckých organizacích, vládních regulačních agenturách, leteckých společnostech, a poradenských firmách specializujících se na letecký průmysl.

Tyto znalosti jsou klíčové pro role v oblasti správy letového provozu, letecké bezpečnosti, regulace trhu a leteckého práva a výzev spojených s regulací civilního letectví, včetně vývoje a implementace předpisů, řešení právních a obchodních otázek, a zajištění bezpečnosti a udržitelnosti leteckého sektoru. 

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Regulace v letecké dopravě, jaká témata můžeš očekávat?

Regulace v letecké dopravě

Regulace v letecké dopravě Studium – Obsah:

Cílem předmětu je získat základní povědomí o podstatě, organizaci a systému bezpečnosti v letectví a letecké dopravě. 

Předmět se v první půli semestru zabývá historicky starší provozní bezpečností a v druhé půli semestru ochranou před protiprávními činy v civilním letectví. Cvičení vždy tematicky doplňují látku probíranou v předcházejícím tematickém bloku.

Studenti se v tomto tématu naučí o komplexním právním rámci týkajícím se civilního letectví. To zahrnuje nejen mezinárodní právo, ale také evropské a národní předpisy, které ovlivňují letecký sektor. Důraz bude kladen na pochopení pramenů práva a základních termínů spojených s regulací letecké dopravy.

Studenti se podrobněji seznámí s historickým vývojem mezinárodního leteckého práva, včetně klíčových mezinárodních úmluv a smluv, které formovaly regulaci civilního letectví. Budou mít možnost zkoumat, jak tato právní rámce vznikala a jakým způsobem ovlivňovala vývoj leteckého průmyslu.

V rámci tématu se budou studenti zabývat Chicagskou úmluvou a jejím významem pro civilní letectví. Studenti se dozvědí, jaké principy a pravidla tato úmluva stanovuje a jaký vliv má na mezinárodní leteckou dopravu.

Studenti se budou podrobněji zabývat mezinárodními organizacemi, jako je ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), a pochopí, jakým způsobem tyto organizace spolupracují na regulaci a harmonizaci leteckého sektoru na celosvětové úrovni. Dále se budou zabývat evropskými organizacemi, které mají vliv na regulaci civilního letectví v Evropě.

Toto téma se bude zabývat mezinárodními úmluvami a dohodami, které mají za cíl ochránit civilní letectví před teroristickými útoky a nezákonnými činy. Studenti se naučí, jak tyto dohody fungují a jakým způsobem se vyvíjí postoj k leteckému terorizmu.

Studenti získají hlubší porozumění právním aspektům spojeným s nepřizpůsobivými a potenciálně rušivými cestujícími v civilní letecké dopravě. Budou se učit, jaká opatření a právní nástroje existují pro zacházení s těmito situacemi.

Studenti budou prozkoumávat právní normy, které se týkají jednání o smlouvách o letecké dopravě. Zjistí, jaký vliv má Vídeňská úmluva o smluvním právu na tyto smlouvy a jaké jsou klíčové prvky těchto dohod.

Toto téma zahrnuje komplexní regulaci leteckého provozu včetně technických požadavků, provozních pravidel, ekonomických aspektů a pravidel pro přístup na trh letecké dopravy. Studenti se dozví, jak tyto aspekty ovlivňují letecký sektor a jeho fungování.

Studenti se seznámí s regulací civilního letectví v rámci Evropské unie, včetně ekonomické regulace letišť. Porozumí, jak EU upravuje letecký sektor a jak se tato regulace promítá do činnosti evropských leteckých společností.

Studenti se dozvědí, jakým způsobem se určují letečtí dopravci a jak probíhá povolovací proces pro provoz leteckých služeb. Budou rozlišovat mezi pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravou a pochopí, jaká pravidla platí pro každý typ.

Studenti se seznámí s technickými požadavky a správními postupy týkajícími se letového provozu podle evropských nařízení. Získají znalosti o technických aspektech letového provozu.

V rámci tématu se budou studenti zabývat procesem licencování posádek civilního letectví, což je zásadní pro bezpečnost a provoz letadel. Studenti budou zkoumat, jakým způsobem se získávají a udržují licence pro členy posádek.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Provoz a řízení
v letecké
dopravě

Poznej základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistiku a přepravní procesy.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student