Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Provoz a řízení letecké dopravy:

Ekonomika leteckého podniku:

Studijní
program

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ POZNAT EKONOMICKu LETECKÉHO PODNIKÁNÍ?

Jaké ekonomické faktory ovlivňují provoz leteckých společností? Zaměř se na finanční řízení, nákladovou efektivitu a ekonomickou udržitelnost v leteckém průmyslu.

Získej komplexní vzdělání. Základy leteckého provozu, management leteckých společností, klíčové aspekty řízení v leteckém průmyslu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Provoz a řízení letecké dopravy.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Ekonomika leteckého podniku?

Ekonomika leteckého podniku je obor, který se zabývá studiem ekonomických aspektů a faktorů ovlivňujících letecký průmysl. Zahrnuje analýzu podnikatelského prostředí, makroekonomického a mikroekonomického kontextu a jejich dopad na letecké společnosti. 

Toto studium se soustředí na porozumění a analýzu ekonomických atributů, procesů a vlivů, které formují finanční a obchodní operace v leteckém odvětví.

Proč se zajímat o studium Ekonomiky leteckého podniku?

Studium Ekonomiky leteckého podniku je důležité, protože poskytuje hluboký vhled do specifických ekonomických dynamik, které formují letecký průmysl. 

Studium zahrnuje pochopení faktorů jako jsou politické, legislativní aspekty, tržní konkurence, regulační omezení a technologické inovace. Takové znalosti jsou klíčové pro efektivní plánování, strategické rozhodování a úspěšné řízení v rámci tohoto odvětví.

Co mě naučí v rámci Ekonomiky leteckého podniku vysoká škola?

Vysoká škola poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné pro porozumění řadě aspektů ekonomiky leteckého podniku. Studenti se naučí hodnotit ekonomické cíle, náklady, výnosy, peněžní toky a poměrové ukazatele ve finanční analýze, čímž získají schopnosti potřebné pro efektivní fungování v leteckém průmyslu.

Studium také zahrnuje pochopení finanční gramotnosti, technických a technologických dovedností, důležitých pro správné hospodaření a finanční rozhodování v leteckém podniku. 

Kde znalosti o Ekonomice leteckého podniku využiji?

Znalosti získané v oblasti Ekonomiky leteckého podniku lze využít v mnoha aspektech leteckého průmyslu. Jsou aplikovatelné v oblastech jako je strategické plánování, finanční řízení, analýza trhu, řízení rizik a rozhodování o investicích v leteckých společnostech. 

Získané dovednosti jsou také cenné pro kariéry v oblasti podnikového managementu, finančního poradenství a analýzy v leteckém odvětví, stejně jako pro výzkumné a akademické pozice zaměřené na letecký průmysl.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Ekonomika leteckého podniku, jaká témata můžeš očekávat?

Ekonomika leteckého podniku

Ekonomika leteckého podniku Studium – Obsah:

Cílem předmětu je získat základní povědomí o podstatě, organizaci a systému bezpečnosti v letectví a letecké dopravě. 

Předmět se v první půli semestru zabývá historicky starší provozní bezpečností a v druhé půli semestru ochranou před protiprávními činy v civilním letectví. Cvičení vždy tematicky doplňují látku probíranou v předcházejícím tematickém bloku.

Tato část předmětu studentům představuje podnik jako klíčový ekonomický subjekt. Studenti se naučí, jakým způsobem podnik funguje v rámci širšího ekonomického systému. Získají pochopení atributů podniku a jeho role v ekonomickém prostředí.

Studenti se seznámí s různými aspekty podnikání a jeho vlivem na ekonomiku podniku. Zaměří se na financování podnikání a jeho vztah k celkové ekonomické situaci podniku. Toto téma jim umožní porozumět, jak podnikání ovlivňuje rozhodování v oblasti financí.

Studenti se seznámí s různými způsoby financování podnikání. Naučí se klasifikovat tyto zdroje a pochopí specifika jednotlivých možností získávání finančních prostředků pro podnikatelské potřeby.

Toto téma se zaměří na majetek podniku a jeho složení. Studenti se naučí rozlišovat mezi dlouhodobým a oběžným majetkem a porozumí, jaký význam mají tyto aktiva pro ekonomiku podniku.

Studenti budou studovat finanční strukturu podniku a způsob, jakým je kapitál financován. Budou rozumět rozdělení kapitálu mezi vlastníky a věřitele a jeho vliv na stabilitu a rizika podniku.

Zde se studenti naučí, jaké jsou hlavní ekonomické cíle při řízení podniku a jak se hierarchicky řadí. Porozumí významu těchto cílů v rozhodovacím procesu, a jak ovlivňují strategii a plánování podniku.

Studenti se seznámí s náklady a výnosy podniku, jejich klasifikaci a vztah k tržbám. Naučí se, jak měřit efektivnost podnikání a jak tyto faktory ovlivňují ziskovost a udržitelnost podniku.

Toto téma se bude zabývat kalkulací nákladů v podniku. Studenti se naučí, jak správně počítat náklady a jakým způsobem je tato informace využívána pro plánování a rozhodování v podnikatelském prostředí.

Studenti se zaměří na peněžní tok v podniku a jeho význam pro finanční stabilitu. Budou se zabývat složkami celkového podnikového cash flow a naučí se, jak efektivně spravovat peněžní toky v podniku.

Toto téma se zaměří na význam ceny jako ekonomické kategorie. Studenti se dozvědí, jaká je role ceny v ekonomice a jaký vliv má na tržní dění. Zmíní se také o konceptech dokonalé a nedokonalé konkurence a jejich vlivu na stanovení cen.

Studenti se seznámí s obratovým cyklem peněz v podniku a jeho významem pro řízení finanční situace. Získají znalosti o komponentách tohoto cyklu, a jakým způsobem ovlivňuje hrubý a čistý pracovní kapitál podniku.

Toto téma se zaměří na finanční analýzu podniku. Studenti se dozvědí, co tato analýza obnáší, a budou se seznámeni s různými metodami a nástroji používanými k hodnocení finančního zdraví a výkonnosti podniku.

Studenti se budou zabývat poměrovými ukazateli ve finanční analýze. Naučí se, jak jsou tyto ukazatele konstruovány a jakou mají vypovídací schopnost o finančním stavu a výkonnosti podniku. Budou schopni interpretovat a využívat tuto analýzu pro rozhodování a strategické plánování.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Provoz a řízení
v letecké
dopravě

Poznej základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistiku a přepravní procesy.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student