Digitální ekonomika a společnost:

Letecká doprava – letadlová technika

Studijní
program

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAKÁ TECHNIKA SE VYUŽÍVÁ V LETECKÉ DOPRAVĚ?

Jaké technologické inovace a technické aspekty jsou klíčové pro leteckou dopravu? Získej přehled o letadlové technice, její údržbě a modernizaci.

Získej komplexní vzdělání. Základy leteckého provozu, management leteckých společností, klíčové aspekty řízení v leteckém průmyslu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Provoz a řízení letecké dopravy.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Letecká doprava – letadlová technika?

Letecká doprava – letadlová technika se zabývá studiem a aplikací principů, které stojí za konstrukcí, fungováním a údržbou letadel a jejich systémů. 

Předmět zahrnuje rozsáhlé poznatky z aerodynamiky, inženýrství, avioniky a mnoha dalších disciplín spojených s provozem a údržbou letadel. Studium se soustředí na technické aspekty letadel, jako jsou konstrukce a funkce různých částí letadla (trup, nosné plochy, pohonné jednotky), aerodynamika, letecké motory a navigační a kontrolní systémy.

Proč se zajímat o studium Letecké dopravy – letadlové techniky?

Studium Letecké dopravy – letadlové techniky je klíčové pro ty, kdo mají zájem o kariéru v leteckém průmyslu. Tento obor nabízí možnost pochopit a přispět k vývoji technologií, které stojí za moderním letectvím. 

S rostoucím důrazem na bezpečnost, efektivitu a udržitelnost letectví je poptávka po vysoce kvalifikovaných odbornících stále větší. Studium poskytuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro návrh, provoz a údržbu letadel a letadlových systémů.

Co mě naučí v rámci Letecké doprava – letadlové techniky vysoká škola?

V rámci studia Letecké dopravy – letadlové techniky na vysoké škole získají studenti komplexní vzdělání v oblastech jako jsou aerodynamika, konstrukce letadel, letecké motory, avionika a letové systémy. 

Naučí se o principu letu, o silách působících na letadlo a o technických aspektech, které zajišťují bezpečný a efektivní provoz letadel. Studium také zahrnuje pochopení provozních a údržbových procesů, certifikačních standardů a bezpečnostních protokolů.

Kde znalosti o Letecká dopravě – letadlová technice využiji?

Znalosti získané v oblasti Letecké dopravy – letadlové techniky lze využít v různých odvětvích leteckého průmyslu Třeba v pracích jako letečtí inženýři, konstruktéři letadel, specialisté na údržbu a opravy, technici v oblasti avioniky nebo jako piloti.  

 

Vědomosti z tohoto oboru jsou také cenné pro práci v leteckých společnostech, na letištích, ve výzkumných institucích a v oblasti regulace a kontrolních orgánů leteckého průmyslu. Uplatnění je možné také ve vývoji nových technologií, které zvyšují bezpečnost, efektivitu a ekologickou udržitelnost letectví.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Letecká doprava – letadlová technika, jaká témata můžeš očekávat?

Letecká doprava, letadlová technika přednášky

Letecká doprava – letadlová technika Přednášky – Obsah:
Cílem předmětu je popsat základy letu a koncepční, konstrukční uspořádání a vybavení soudobých dopravních letadel a jejich vybraných funkčních celků ve vazbě na potřeby, požadavky a ekonomické možnosti provozovatelů letadlové techniky.

V návaznosti na koncepční a technické řešení soudobých dopravních letadel pak definovat základní požadavky nutné pro zabezpečení efektivního provozu letadla u letecké společnosti.

Studenti se dozvědí o různých typech letadel, včetně lehkých a těžších vzduchoplavců, a získají základní povědomí o pojmech používaných v letecké technice. Budou se také učit o základních fyzikálních zákonech, které ovlivňují letadla, a o mezinárodní standardní atmosféře, která hraje důležitou roli při letu.

Zde se studenti zaměří na síly a momenty, které ovlivňují pohyb letadla během letu. Studenti se naučí rozumět aerodynamickým silám, jako je vztlak a odpor, a budou studovat různé letové stavy, jako je stoupání, klesání a zatáčka. Získají také znalosti o principu řízení letadla pomocí aerodynamických řídících ploch.

V této části se studenti zaměří zaměřuje na požadavky, které musí letadla splňovat pro získání certifikace pro provoz. Studenti se dozvědí o klasifikaci a parametrech letišť a budou studovat požadované letové výkony v různých fázích letu, jako je vzlet, stoupání, cestovní let a přistání. Důležitou součástí je také studium doletu (range) a dostupu letadla.

Studenti se budou zabývat návrhem a konstrukcí dopravních letadel, včetně hlavních částí letadla, jako jsou nosná plocha, drak, trup, pohonné jednotky, přistávací zařízení a další systémy.

Studenti se seznámí s konstrukcí draku letadla a trupu. Zaměří se na různé materiály používané v konstrukci, strukturální prvky a funkce těchto částí. Získají také povědomí o vlivu konstrukce na letové vlastnosti a bezpečnost letadla.

Studenti se dozvědí více o konstrukci ploch letadla, jako jsou křídla, a na principy aerodynamiky, které umožňují generovat vztlak. Studenti se dozvědí o různých prostředcích pro zvýšení vztlaku a ovládání letadla, včetně klapky, sloty a vztlakové kruhy.

Studenti se budou zabývat systémy řízení dopravních letadel, včetně aerodynamických řídících ploch a automatických systémů řízení. Také se budou učit o avionice a přístrojových systémech, které umožňují pilotům monitorovat a řídit letadlo.

Studenti se seznámí s pístovými a turbínovými leteckými motory, včetně jejich konstrukce, principu práce a výkonnostních charakteristik. Seznámí se také se základy provozu a údržby leteckých motorů.

Studenti se v této části zaměří na turbínové letecké motory, které jsou často používány v komerčních a vojenských letadlech. Studenti se dozvědí o konstrukci těchto motorů, včetně jejich hlavních částí, jako jsou kompresor, spalovací komora a turbína. Budou studovat principy práce těchto motorů, včetně procesu stlačování vzduchu, spalování paliva a generování tahu.

V této části se budou zabývat hydraulickými a pneumatickými systémy používanými v dopravních letadlech. Studenti se dozvědí, jak tyto systémy fungují, jak jsou používány k ovládání různých částí letadla a jak jsou udržovány.

Studenti se seznámí s přístrojovými systémy a avionikou v dopravních letadlech. Prostudují elektrické systémy, nouzové systémy a elektronické přístroje používané k navigaci, komunikaci a monitorování letu.

Studenti se dozvědí o provozní spolehlivosti letadlové techniky, včetně procesů zajišťujících bezpečnost letů a udržování letadla v provozuschopném stavu. Naučí se o požadavcích na letovou způsobilost a certifikacích letadel.

Studenti se dozvědí o pravidelné údržbě, inspekci a testech letadel, aby se zajistila jejich bezpečnost a letová způsobilost. seznámí s s různými druhy údržby, včetně preventivní údržby a oprav po poruchách. Také se v rámci studia zaměří na sledování životnosti komponent a součástí letadla a na zajištění, aby letadlo splňovalo všechny normy a předpisy.

Letecká doprava, letadlová technika
cvičení

Bezpečnost v letecké dopravě cvičení – Obsah:

Studenti se budou zabývat aerodynamikou letadla při různých rychlostech, a to jak při nízkých, tak i vysokých rychlostech. Získají hlubší pochopení vzniku aerodynamických sil a momentů na letadle, včetně vztlaku a odporu.

Studenti se naučí o různých typech pohonu letadel, včetně principu práce proudových motorů a vrtulové propulze. Studují propulzní účinnost a tahové a výkonnostní charakteristiky jednotlivých typů pohonu.

Tato část cvičení se zaměřuje na stabilitu a řiditelnost letadel. Studenti se dozví o centráži a podélné stabilitě letounu, vlivu turbulence na letadlo, aeroelastických jevech jako flutter, přetažení, pád letounu a buffeting. Budou také studovat provozní omezení letadel a obálky provozních násobků.

Studenti se budou zabývat fyzikálním zatížením a namáháním, které působí na letecké konstrukce během letu. Studují letecké materiály a jejich vlastnosti.

Tato část se zaměřuje na konstrukci a provedení aerodynamických ploch letadla, což jsou klíčové prvky pro generování vztlaku a ovládání letadla.

Studenti se naučí o různých typech přistávacího zařízení používaných v dopravních letadlech a jejich funkci při vzletu a přistání.

Studují hlavní části pohonných soustav dopravního letadla, včetně pohonné soustavy s vrtulovým a proudovým (turbínovým) pohonem. Získají také znalosti o pohonných a mazacích hmotách leteckých motorů.

Studenti se seznámí s principem práce, konstrukcí a hlavními částmi proudového (turbínového) leteckého motoru.

Tato část se týká provozu a řízení turbínových leteckých motorů, včetně palivové soustavy, hluku a emisí. Studenti se naučí, jak udržovat a spravovat tyto motory v průběhu jejich provozu.

Studenti se dozvědí o elektrických a přístrojových systémech používaných v dopravních letadlech, což zahrnuje avioniku, navigační systémy a komunikační zařízení.

Tato část se zaměřuje na výstroj, vybavení a další systémy letadel, které jsou důležité pro pohodlí a bezpečnost cestujících a posádky.

Studenti se naučí o životnosti letadel a metodách monitoringu konstrukčních částí letadel. Budou studovat predikci životnosti letadel a jejich částí.

Tato část se týká provozu letadla u letecké společnosti, včetně procesu převzetí letadla leteckou společností a zajištění potřebné dokumentace pro provoz. Studenti získají povědomí o bezpečnostních a provozních aspektech leteckého provozu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Provoz a řízení
v letecké
dopravě

Poznej základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistiku a přepravní procesy.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!