Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Provoz a řízení letecké dopravy:

Letecká doprava – letadlová technika

Studijní
program

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAKÁ TECHNIKA SE VYUŽÍVÁ V LETECKÉ DOPRAVĚ?

Jaké technologické inovace a technické aspekty jsou klíčové pro leteckou dopravu? Získej přehled o letadlové technice, její údržbě a modernizaci.

Získej komplexní vzdělání. Základy leteckého provozu, management leteckých společností, klíčové aspekty řízení v leteckém průmyslu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Provoz a řízení letecké dopravy.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Letecká doprava – letadlová technika?

Letecká doprava – letadlová technika se zabývá studiem a aplikací principů, které stojí za konstrukcí, fungováním a údržbou letadel a jejich systémů. 

Předmět zahrnuje rozsáhlé poznatky z aerodynamiky, inženýrství, avioniky a mnoha dalších disciplín spojených s provozem a údržbou letadel. Studium se soustředí na technické aspekty letadel, jako jsou konstrukce a funkce různých částí letadla (trup, nosné plochy, pohonné jednotky), aerodynamika, letecké motory a navigační a kontrolní systémy.

Proč se zajímat o studium Letecké dopravy – letadlové techniky?

Studium Letecké dopravy – letadlové techniky je klíčové pro ty, kdo mají zájem o kariéru v leteckém průmyslu. Tento obor nabízí možnost pochopit a přispět k vývoji technologií, které stojí za moderním letectvím. 

S rostoucím důrazem na bezpečnost, efektivitu a udržitelnost letectví je poptávka po vysoce kvalifikovaných odbornících stále větší. Studium poskytuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro návrh, provoz a údržbu letadel a letadlových systémů.

Co mě naučí v rámci Letecké doprava – letadlové techniky vysoká škola?

V rámci studia Letecké dopravy – letadlové techniky na vysoké škole získají studenti komplexní vzdělání v oblastech jako jsou aerodynamika, konstrukce letadel, letecké motory, avionika a letové systémy. 

Naučí se o principu letu, o silách působících na letadlo a o technických aspektech, které zajišťují bezpečný a efektivní provoz letadel. Studium také zahrnuje pochopení provozních a údržbových procesů, certifikačních standardů a bezpečnostních protokolů.

Kde znalosti o Letecká dopravě – letadlová technice využiji?

Znalosti získané v oblasti Letecké dopravy – letadlové techniky lze využít v různých odvětvích leteckého průmyslu Třeba v pracích jako letečtí inženýři, konstruktéři letadel, specialisté na údržbu a opravy, technici v oblasti avioniky nebo jako piloti.  

 

Vědomosti z tohoto oboru jsou také cenné pro práci v leteckých společnostech, na letištích, ve výzkumných institucích a v oblasti regulace a kontrolních orgánů leteckého průmyslu. Uplatnění je možné také ve vývoji nových technologií, které zvyšují bezpečnost, efektivitu a ekologickou udržitelnost letectví.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Letecká doprava – letadlová technika, jaká témata můžeš očekávat?

Letecká doprava, letadlová technika přednášky

Letecká doprava – letadlová technika Přednášky – Obsah:
Cílem předmětu je popsat základy letu a koncepční, konstrukční uspořádání a vybavení soudobých dopravních letadel a jejich vybraných funkčních celků ve vazbě na potřeby, požadavky a ekonomické možnosti provozovatelů letadlové techniky.

V návaznosti na koncepční a technické řešení soudobých dopravních letadel pak definovat základní požadavky nutné pro zabezpečení efektivního provozu letadla u letecké společnosti.

Studenti se dozvědí o různých typech letadel, včetně lehkých a těžších vzduchoplavců, a získají základní povědomí o pojmech používaných v letecké technice. Budou se také učit o základních fyzikálních zákonech, které ovlivňují letadla, a o mezinárodní standardní atmosféře, která hraje důležitou roli při letu.

Zde se studenti zaměří na síly a momenty, které ovlivňují pohyb letadla během letu. Studenti se naučí rozumět aerodynamickým silám, jako je vztlak a odpor, a budou studovat různé letové stavy, jako je stoupání, klesání a zatáčka. Získají také znalosti o principu řízení letadla pomocí aerodynamických řídících ploch.

V této části se studenti zaměří zaměřuje na požadavky, které musí letadla splňovat pro získání certifikace pro provoz. Studenti se dozvědí o klasifikaci a parametrech letišť a budou studovat požadované letové výkony v různých fázích letu, jako je vzlet, stoupání, cestovní let a přistání. Důležitou součástí je také studium doletu (range) a dostupu letadla.

Studenti se budou zabývat návrhem a konstrukcí dopravních letadel, včetně hlavních částí letadla, jako jsou nosná plocha, drak, trup, pohonné jednotky, přistávací zařízení a další systémy.

Studenti se seznámí s konstrukcí draku letadla a trupu. Zaměří se na různé materiály používané v konstrukci, strukturální prvky a funkce těchto částí. Získají také povědomí o vlivu konstrukce na letové vlastnosti a bezpečnost letadla.

Studenti se dozvědí více o konstrukci ploch letadla, jako jsou křídla, a na principy aerodynamiky, které umožňují generovat vztlak. Studenti se dozvědí o různých prostředcích pro zvýšení vztlaku a ovládání letadla, včetně klapky, sloty a vztlakové kruhy.

Studenti se budou zabývat systémy řízení dopravních letadel, včetně aerodynamických řídících ploch a automatických systémů řízení. Také se budou učit o avionice a přístrojových systémech, které umožňují pilotům monitorovat a řídit letadlo.

Studenti se seznámí s pístovými a turbínovými leteckými motory, včetně jejich konstrukce, principu práce a výkonnostních charakteristik. Seznámí se také se základy provozu a údržby leteckých motorů.

Studenti se v této části zaměří na turbínové letecké motory, které jsou často používány v komerčních a vojenských letadlech. Studenti se dozvědí o konstrukci těchto motorů, včetně jejich hlavních částí, jako jsou kompresor, spalovací komora a turbína. Budou studovat principy práce těchto motorů, včetně procesu stlačování vzduchu, spalování paliva a generování tahu.

V této části se budou zabývat hydraulickými a pneumatickými systémy používanými v dopravních letadlech. Studenti se dozvědí, jak tyto systémy fungují, jak jsou používány k ovládání různých částí letadla a jak jsou udržovány.

Studenti se seznámí s přístrojovými systémy a avionikou v dopravních letadlech. Prostudují elektrické systémy, nouzové systémy a elektronické přístroje používané k navigaci, komunikaci a monitorování letu.

Studenti se dozvědí o provozní spolehlivosti letadlové techniky, včetně procesů zajišťujících bezpečnost letů a udržování letadla v provozuschopném stavu. Naučí se o požadavcích na letovou způsobilost a certifikacích letadel.

Studenti se dozvědí o pravidelné údržbě, inspekci a testech letadel, aby se zajistila jejich bezpečnost a letová způsobilost. seznámí s s různými druhy údržby, včetně preventivní údržby a oprav po poruchách. Také se v rámci studia zaměří na sledování životnosti komponent a součástí letadla a na zajištění, aby letadlo splňovalo všechny normy a předpisy.

Letecká doprava, letadlová technika
cvičení

Bezpečnost v letecké dopravě cvičení – Obsah:

Studenti se budou zabývat aerodynamikou letadla při různých rychlostech, a to jak při nízkých, tak i vysokých rychlostech. Získají hlubší pochopení vzniku aerodynamických sil a momentů na letadle, včetně vztlaku a odporu.

Studenti se naučí o různých typech pohonu letadel, včetně principu práce proudových motorů a vrtulové propulze. Studují propulzní účinnost a tahové a výkonnostní charakteristiky jednotlivých typů pohonu.

Tato část cvičení se zaměřuje na stabilitu a řiditelnost letadel. Studenti se dozví o centráži a podélné stabilitě letounu, vlivu turbulence na letadlo, aeroelastických jevech jako flutter, přetažení, pád letounu a buffeting. Budou také studovat provozní omezení letadel a obálky provozních násobků.

Studenti se budou zabývat fyzikálním zatížením a namáháním, které působí na letecké konstrukce během letu. Studují letecké materiály a jejich vlastnosti.

Tato část se zaměřuje na konstrukci a provedení aerodynamických ploch letadla, což jsou klíčové prvky pro generování vztlaku a ovládání letadla.

Studenti se naučí o různých typech přistávacího zařízení používaných v dopravních letadlech a jejich funkci při vzletu a přistání.

Studují hlavní části pohonných soustav dopravního letadla, včetně pohonné soustavy s vrtulovým a proudovým (turbínovým) pohonem. Získají také znalosti o pohonných a mazacích hmotách leteckých motorů.

Studenti se seznámí s principem práce, konstrukcí a hlavními částmi proudového (turbínového) leteckého motoru.

Tato část se týká provozu a řízení turbínových leteckých motorů, včetně palivové soustavy, hluku a emisí. Studenti se naučí, jak udržovat a spravovat tyto motory v průběhu jejich provozu.

Studenti se dozvědí o elektrických a přístrojových systémech používaných v dopravních letadlech, což zahrnuje avioniku, navigační systémy a komunikační zařízení.

Tato část se zaměřuje na výstroj, vybavení a další systémy letadel, které jsou důležité pro pohodlí a bezpečnost cestujících a posádky.

Studenti se naučí o životnosti letadel a metodách monitoringu konstrukčních částí letadel. Budou studovat predikci životnosti letadel a jejich částí.

Tato část se týká provozu letadla u letecké společnosti, včetně procesu převzetí letadla leteckou společností a zajištění potřebné dokumentace pro provoz. Studenti získají povědomí o bezpečnostních a provozních aspektech leteckého provozu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Provoz a řízení
v letecké
dopravě

Poznej základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistiku a přepravní procesy.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student