Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Obchodní a marketingový management:

Podnikové finance

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE ORIENTOVAT V PODNIKOVÝCH FINANCÍCH?

Zajímá tě, jak se řídí finance na podnikové úrovni? Předmět poskytuje znalosti o finančním plánování, řízení cash flow a rozhodování o investicích.

Strategické rozhodování, inovativní marketing, efektivní řízení – to jsou klíčové dovednosti, které rozvineš.

Vystuduj Obchodní a marketingový management.

VLASTNÍ CESTA

B2B, nebo B2C?

Ať se jedná o sféru v rámci prodeje a marketingu k podnikům, nebo koncovým zákazníkům, zde tě naučíme vše potřebné pro obojí.

Co jsou to Podnikové finance?

Podnikové finance jsou oblastí financí, která se zabývá finančními rozhodnutími, která musí podniky učinit, a nástroji a analýzami používanými k těmto rozhodnutím. Hlavním cílem podnikových financí je maximalizovat hodnotu pro akcionáře, ať už se jedná o zvýšení hodnoty akcií podniku nebo zvýšení zisku. 

Podnikové finance zahrnují řízení aktiv, pasiv a kapitálové struktury podniku, včetně dlouhodobého strategického finančního plánování a implementace různých finančních strategií.

Proč se zajímat o studium Podnikových financí?

Studium podnikových financí je důležité pro pochopení, jak podniky fungují a jak jsou financovány. Znalosti získané v této oblasti umožňují porozumění klíčovým finančním rozhodnutím, která podniky ovlivňují, a poskytují nástroje pro efektivní řízení a plánování finančních zdrojů.

Tato oblast také vede k lepšímu pochopení tržních trendů, investičních strategií a hodnocení rizik. 

Co mě naučí v rámci Podnikových financí vysoká škola?

V rámci studia podnikových financí na vysoké škole se studenti seznámí s různými aspekty financování podniku, finančního investování, a optimalizace majetkové a finanční struktury podniku. Získají znalosti o řízení pracovního kapitálu, aplikaci základních metod vyhodnocení efektivnosti investic, a seznámí se s finanční analýzou a plánováním podniku.

Naučí se také o aplikaci finančních derivátů v podnikové praxi a základních metodách oceňování podniku

Kde znalosti o Podnikových financích využiji?

Znalosti o podnikových financích jsou užitečné v mnoha oblastech. Lze je uplatnit v korporátním sektoru při finančním plánování a analýze, řízení investic, správě rizik, a strategickém rozhodování. 

Dále mohou být využity v oblasti bankovnictví, investičního poradenství, finančního řízení a poradenství, korporátního restrukturalizace a fúzí a akvizic. Tato znalost je také cenná pro podnikatele a manažery všech úrovní, jelikož poskytuje důležité nástroje pro efektivní správu financí a zvyšování hodnoty podniku.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Podnikových financí, jaká témata můžeš očekávat?

Podnikové finance

Podnikové finance Studium – Obsah:

Cílem  předmětu je podání uceleného souboru znalostí a informací o podstatě a posledních trendech řízení financování v podnikání. Podnikáním se rozumí nejen výrobně obchodní činnost, ale také služby, a to i služby finanční.

Student se bude orientovat v oblastech financování podniku, finančního investování, řízení a optimalizace majetkové a finanční struktury podniku, řízení pracovního kapitálu, bude umět aplikovat základní metody vyhodnocení efektivnosti reálných a finančních investic, seznámí se s problematikou finanční analýzy a plánování podniku, aplikace finančních derivátů v podnikové praxi a základními metodami oceňování podniku.

Studenti získají široké povědomí o finančním systému, investování a trzích, včetně institucí a dokumentů spojených s finančními investicemi. Naučí se, jak peníze a kapitál cirkulují v ekonomice a seznámí se s různými finančními produkty a službami. Tato znalost jim umožní provádět analýzy a plánovat strategie v oblasti financování.

Studenti se seznámí s různými zdroji financování pro podniky, včetně vlastního kapitálu a externího kapitálu. Naučí se, jaké je důležité financování pro růst a rozvoj podniku. Kromě toho se seznámí s inovačními metodami financování, jako jsou investice od andělských investorů, venture capital a private equity, a jak tyto zdroje mohou podniku pomoci.

Studenti se naučí analyzovat majetkovou a finanční strukturu podniku a provádět finanční analýzu. Seznámí se s tím, jak jsou prostředky podniku rozloženy mezi aktivy a pasiva, což jim umožní posoudit finanční stabilitu podniku na základě jeho bilance a výkazu zisku a ztráty.

Studenti se naučí, jak efektivně řídit majetkovou a finanční strukturu podniku a porozumí významu pracovního kapitálu, vážených nákladů kapitálu (WACC) a vlivu finančních a provozních pák na efektivní správu majetku a finanční struktury.

Tato část studenty seznámí s problematikou řízení pohledávek v podnikání. Naučí se provádět výpočty skont, pochopí procesy úvěrování od bankovních a obchodních partnerů a budou schopni zajišťovat pohledávky pro minimalizaci rizika.

Studenti získají dovednosti v řízení zásob a seznámí se s různými metodami pro zásoby s různou spotřebou. Naučí se efektivně spravovat zásoby a minimalizovat náklady spojené s jejich udržováním.

Tato část studenty naučí, jak efektivně řídit hotovost v podniku. Seznámí se s různými metodami pro stanovení minimálních a maximálních hotovostních zůstatků a budou schopni optimalizovat tok hotovosti v podniku.

Studenti získají dovednosti kvantifikovat vliv času na podnikání a budou používat analytické metody, jako je časová hodnota peněz, pro stanovení hodnoty budoucích toků hotovosti. Tato část také zahrnuje studium teorie portfolia a model CAPM pro hodnocení rizikových aktiv.

Studenti se naučí o statických a dynamických metodách pro hodnocení efektivnosti investic. Naučí se jak provádět analýzy návratnosti investic a rozhodovat o jejich výhodnosti.

Studenti získají dovednosti a znalosti o finančních derivátech, včetně termínových kontraktů, forwardů, futures a opcí, a naučí se, jak tyto nástroje fungují a jak je možné je využít k zajištění rizik a spekulaci.

Tato část studenty seznámí s různými metodami oceňování podniku, včetně tržního oceňování a metod FCFF, FCFE, EVA a MEVA. Studenti se naučí provádět oceňování podniků pro účely fúzí a akvizic, investičního rozhodování a dalších strategických rozhodnutí.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student