Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Obchodní a marketingový management:

Finanční účetnictví

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POCHOPIT ZÁKLADY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ?

Zajímáš se o základy účetnictví a finančního reportování? Tento předmět ti poskytne znalosti o finančních výkazech, účetních normách a analýze finančních dat.

Strategické rozhodování, inovativní marketing, efektivní řízení – to jsou klíčové dovednosti, které rozvineš.

Vystuduj Obchodní a marketingový management.

VLASTNÍ CESTA

B2B, nebo B2C?

Ať se jedná o sféru v rámci prodeje a marketingu k podnikům, nebo koncovým zákazníkům, zde tě naučíme vše potřebné pro obojí.

Co je to Finanční účetnictví?

Finanční účetnictví je oblast účetnictví zaměřená na sledování finančních operací a transakcí organizace, aby se získal přesný přehled o její finanční situaci. Jeho hlavním úkolem je shromažďování a zpracování finančních informací, které jsou pak prezentovány ve formě finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow.

Výkazy poskytují klíčové informace pro rozhodování interních i externích uživatelů (například managementu, investorům, věřitelům).

Proč se zajímat o studium Finančního účetnictví?

Studium finančního účetnictví nabízí klíčové znalosti a dovednosti potřebné pro správu a analýzu finančních aspektů podnikání nebo organizace. To je zásadní pro efektivní rozhodování a strategické plánování. Znalosti finančního účetnictví jsou důležité nejen pro budoucí účetní nebo finanční manažery, ale také pro podnikatele, investory a jakoukoli osobu, která se zabývá finančním řízením nebo investičními rozhodnutími.

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Finančního účetnictví vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti v rámci finančního účetnictví naučí základy účetních principů a praktik, včetně tvorby a interpretace finančních výkazů. Budou se zabývat komplexními účetními transakcemi, zásadami oceňování a metodami finanční analýzy. 

Získají také znalosti v oblastech jako je daňové účetnictví, auditorské postupy, finanční řízení a právní aspekty účetnictví. 

Kde znalosti o Finanční účetnictví využiji?

Znalosti získané v oblasti finančního účetnictví lze využít v široké škále profesních rolí a průmyslových odvětví. Jsou klíčové pro pozice jako jsou účetní, finanční analytici, auditoři, daňoví poradci a finanční manažeři. Znalosti finančního účetnictví jsou také důležité pro podnikatele a manažery, kteří potřebují rozumět finančnímu zdraví a výkonnosti svých podniků. 

 

Kromě toho jsou tyto dovednosti důležité pro všechny, kdo se zabývají investičním rozhodováním, ať už v soukromém nebo veřejném sektoru.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finanční účetnictví, jaká témata můžeš očekávat?

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Finanční účetnictví“ je poskytnout studentům základní pochopení principů a postupů finančního účetnictví, včetně způsobů zaznamenávání, třídění a analýzy finančních transakcí.

Studenti se seznámí s tím, jak se připravují a interpretují finanční výkazy, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow, a pochopí jejich význam pro rozhodování v rámci organizací. Získají vhled na aplikaci účetních standardů, etických zásad a právních předpisů v účetnictví.

Studenti se seznámí se základními pojmy účetnictví, včetně aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Naučí se rozumět bilančnímu principu a jeho významu.

Tato část studentům umožní porozumět důležitosti nákladů a výnosů v rámci hospodaření. Naučí se charakterizovat a členit náklady a výnosy a provádět účetní záznamy.

Studenti se naučí definici, klasifikaci, proces pořízení a ocenění dlouhodobého majetku. Porozumí postupům pro účtování a odepisování dlouhodobého majetku a rozdílům mezi účetním a daňovým pojetím.

V této části studenti získají znalosti týkající se dlouhodobého finančního majetku, jako jsou akcie a dluhopisy. Naučí se, jak správně vymezit a klasifikovat tento druh majetku a jak provádět účetní záznamy související s ním.

Studenti se seznámí s definicí, klasifikací a oceňováním zásob. Naučí se, jakým způsobem vymezit, klasifikovat a účtovat zásoby podle různých metod.

V této části se studenti seznámí s finančními krátkodobými aktivy, jako jsou hotovostní zásoby a krátkodobé investice. Naučí se, jak definovat, klasifikovat a účtovat tyto finanční aktiva, a porozumí postupům a účetním záznamům, které s nimi souvisejí.

V této čísti se studenti naučí postupy účtování závazků (například faktur k zaplacení) a pohledávek (například neuhrazených dluhů od zákazníků). Studenti se naučí, jak správně evidovat a řídit tyto finanční transakce v rámci účetnictví.

V této části se studenti detailně seznámí s postupy účtování pohledávek a závazků vztahujících se k zaměstnancům. Naučí se vypočítávat mzdy, provádět účetní záznamy ohledně mezd a získají dovednosti týkající se účetnictví zaměstnanců.

Studenti se seznámí se způsoby, jakými účetní jednotka získává financování pro svou činnost. Dále se seznámí s různými zdroji financování, včetně vlastních zdrojů (např. základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku) a cizích zdrojů (např. bankovní půjčky, úvěry). Naučí se, jak správně evidovat tyto zdroje a jaký mají vliv na finanční strukturu a stabilitu podniku.

V této části se studenti seznámí s procesem uzávěrky účetnictví, inventarizaci majetku a závěrečné účetní operace. Studenti porozumí zjišťování hospodářského výsledku a rozdílům mezi účetním a daňovým pojetím nákladů a výnosů.

Studenti se naučí interpretovat a vytvářet finanční výkazy, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow, a porozumí jejich významu pro hodnocení finančního zdraví a výkonnosti podniku.

Studenti se naučí vyčíslovat daň z příjmů právnických osob, včetně zaúčtování daňové povinnosti, a připravovat účetní závěrku a povinné přílohy k daňovému přiznání.

V této části se budou studenti věnovat daňové evidenci příjmů a výdajů u individuálních podnikatelů. Studenti se naučí, jak spravovat účetnictví pro fyzické osoby podnikající na živnostenský list.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student