Obchodní a marketingový management:

Finanční účetnictví

Studijní
program

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POCHOPIT ZÁKLADY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ?

Zajímáš se o základy účetnictví a finančního reportování? Tento předmět ti poskytne znalosti o finančních výkazech, účetních normách a analýze finančních dat.

Strategické rozhodování, inovativní marketing, efektivní řízení – to jsou klíčové dovednosti, které rozvineš.

Vystuduj Obchodní a marketingový management.

VLASTNÍ CESTA

B2B, nebo B2C?

Ať se jedná o sféru v rámci prodeje a marketingu k podnikům, nebo koncovým zákazníkům, zde tě naučíme vše potřebné pro obojí.

Co je to Finanční účetnictví?

Finanční účetnictví je oblast účetnictví zaměřená na sledování finančních operací a transakcí organizace, aby se získal přesný přehled o její finanční situaci. Jeho hlavním úkolem je shromažďování a zpracování finančních informací, které jsou pak prezentovány ve formě finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow.

Výkazy poskytují klíčové informace pro rozhodování interních i externích uživatelů (například managementu, investorům, věřitelům).

Proč se zajímat o studium Finančního účetnictví?

Studium finančního účetnictví nabízí klíčové znalosti a dovednosti potřebné pro správu a analýzu finančních aspektů podnikání nebo organizace. To je zásadní pro efektivní rozhodování a strategické plánování. Znalosti finančního účetnictví jsou důležité nejen pro budoucí účetní nebo finanční manažery, ale také pro podnikatele, investory a jakoukoli osobu, která se zabývá finančním řízením nebo investičními rozhodnutími.

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Finančního účetnictví vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti v rámci finančního účetnictví naučí základy účetních principů a praktik, včetně tvorby a interpretace finančních výkazů. Budou se zabývat komplexními účetními transakcemi, zásadami oceňování a metodami finanční analýzy. 

Získají také znalosti v oblastech jako je daňové účetnictví, auditorské postupy, finanční řízení a právní aspekty účetnictví. 

Kde znalosti o Finanční účetnictví využiji?

Znalosti získané v oblasti finančního účetnictví lze využít v široké škále profesních rolí a průmyslových odvětví. Jsou klíčové pro pozice jako jsou účetní, finanční analytici, auditoři, daňoví poradci a finanční manažeři. Znalosti finančního účetnictví jsou také důležité pro podnikatele a manažery, kteří potřebují rozumět finančnímu zdraví a výkonnosti svých podniků. 

 

Kromě toho jsou tyto dovednosti důležité pro všechny, kdo se zabývají investičním rozhodováním, ať už v soukromém nebo veřejném sektoru.

Chceš studovat
obchod?

Získej znalosti z provázaných odvětví obchodu, marketingu i managementu. Studium odstartuješ vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finanční účetnictví, jaká témata můžeš očekávat?

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Finanční účetnictví“ je poskytnout studentům základní pochopení principů a postupů finančního účetnictví, včetně způsobů zaznamenávání, třídění a analýzy finančních transakcí.

Studenti se seznámí s tím, jak se připravují a interpretují finanční výkazy, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow, a pochopí jejich význam pro rozhodování v rámci organizací. Získají vhled na aplikaci účetních standardů, etických zásad a právních předpisů v účetnictví.

Studenti se seznámí se základními pojmy účetnictví, včetně aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Naučí se rozumět bilančnímu principu a jeho významu.

Tato část studentům umožní porozumět důležitosti nákladů a výnosů v rámci hospodaření. Naučí se charakterizovat a členit náklady a výnosy a provádět účetní záznamy.

Studenti se naučí definici, klasifikaci, proces pořízení a ocenění dlouhodobého majetku. Porozumí postupům pro účtování a odepisování dlouhodobého majetku a rozdílům mezi účetním a daňovým pojetím.

V této části studenti získají znalosti týkající se dlouhodobého finančního majetku, jako jsou akcie a dluhopisy. Naučí se, jak správně vymezit a klasifikovat tento druh majetku a jak provádět účetní záznamy související s ním.

Studenti se seznámí s definicí, klasifikací a oceňováním zásob. Naučí se, jakým způsobem vymezit, klasifikovat a účtovat zásoby podle různých metod.

V této části se studenti seznámí s finančními krátkodobými aktivy, jako jsou hotovostní zásoby a krátkodobé investice. Naučí se, jak definovat, klasifikovat a účtovat tyto finanční aktiva, a porozumí postupům a účetním záznamům, které s nimi souvisejí.

V této čísti se studenti naučí postupy účtování závazků (například faktur k zaplacení) a pohledávek (například neuhrazených dluhů od zákazníků). Studenti se naučí, jak správně evidovat a řídit tyto finanční transakce v rámci účetnictví.

V této části se studenti detailně seznámí s postupy účtování pohledávek a závazků vztahujících se k zaměstnancům. Naučí se vypočítávat mzdy, provádět účetní záznamy ohledně mezd a získají dovednosti týkající se účetnictví zaměstnanců.

Studenti se seznámí se způsoby, jakými účetní jednotka získává financování pro svou činnost. Dále se seznámí s různými zdroji financování, včetně vlastních zdrojů (např. základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku) a cizích zdrojů (např. bankovní půjčky, úvěry). Naučí se, jak správně evidovat tyto zdroje a jaký mají vliv na finanční strukturu a stabilitu podniku.

V této části se studenti seznámí s procesem uzávěrky účetnictví, inventarizaci majetku a závěrečné účetní operace. Studenti porozumí zjišťování hospodářského výsledku a rozdílům mezi účetním a daňovým pojetím nákladů a výnosů.

Studenti se naučí interpretovat a vytvářet finanční výkazy, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow, a porozumí jejich významu pro hodnocení finančního zdraví a výkonnosti podniku.

Studenti se naučí vyčíslovat daň z příjmů právnických osob, včetně zaúčtování daňové povinnosti, a připravovat účetní závěrku a povinné přílohy k daňovému přiznání.

V této části se budou studenti věnovat daňové evidenci příjmů a výdajů u individuálních podnikatelů. Studenti se naučí, jak spravovat účetnictví pro fyzické osoby podnikající na živnostenský list.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Obchodní a marketingový
Management

Získej vzdělání z oblasti obchodu, managementu i marketingu! 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!