Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Finanční řízení

Marketing a marketingové dovednosti

Studijní
program

Finanční řízení (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ OBJEVIT KLÍČ K EFEKTIVNÍMU MARKETINGU?

Chceš rozvíjet své marketingové dovednosti? Zaměř se na moderní marketingové strategie a praxe, včetně digitálního marketingu a značkové komunikace.

Získej vzdělání v oblasti Finančního řízení, poznáš oblasti daní, podnikání i marketingu.

Vystuduj Finanční řízení.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Vstřícnost, zkušenosti

Získej od našeho pedagogického sboru i odborníků z praxe maximum! Individuální přístup funguje.

Co je to Marketing a marketingové dovednosti?

Marketing a marketingové dovednosti je předmět, který se zabývá studiem marketingu jako zásadní součásti podnikatelských a organizačních aktivit. 

Tento předmět poskytuje studentům znalosti o základních principech marketingu a marketingové koncepce, které jsou nezbytné pro úspěšnou tržní orientaci a rozvoj firem a organizací.

Proč se zajímat o studium Marketingu a marketingových dovedností?

Studium marketingu a marketingových dovedností je klíčové pro pochopení, jak efektivně identifikovat a využívat tržní příležitosti a jak udržovat nebo rozvíjet tržní pozici organizace.

Marketingové dovednosti jsou zásadní pro úspěšnou komunikaci hodnoty produktů a služeb zákazníkům, což je nezbytné pro růst a prosperitu jakéhokoli podniku v konkurenčním prostředí.

Co mě naučí v rámci Marketingu a marketingových dovedností vysoká škola?

V rámci tohoto předmětu se studenti naučí základním principům a konceptům marketingu, včetně moderních přístupů a trendů. Seznámí se s metodami a procesy marketingového řízení, analýzou marketingového prostředí, identifikací a analýzou trhů a tržní poptávky. 

Dále se dozví o vnitřních faktorech ovlivňujících marketingové strategie, o marketingových mixech a o specifikách marketingu v různých odvětvích.

Kde znalosti o Marketingu a marketingových dovednostech využiji?

Marketingové dovednosti jsou klíčové pro všechny, kteří se podílejí na tvorbě a implementaci strategií pro propagaci produktů a služeb, cílenou komunikaci s cílovými skupinami, výzkum trhu, plánování a realizaci marketingových kampaní a řízení značky nebo reputace organizace.

Znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu lze využít v širokém spektru oblastí – od podnikání, přes práci v neziskových organizacích, až po veřejnou správu a regionální rozvoj.

Chceš studovat
Finanční řízení?

Ponoř se do světa financí a řízení a staň se odborníkem co rozumí všem souvislostem. Začni s vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Marketing a marketingové dovednosti, jaká témata můžeš očekávat?

Marketing a marketingové dovednosti

Marketing a marketingové dovednosti Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Marketing a marketingové dovednosti“ je poskytnout studentům komplexní a hluboké porozumění marketingu jako klíčovému nástroji pro úspěšné řízení a rozvoj podniků, organizací a neziskových institucí.

Studenti se naučí základy marketingového myšlení, strategie a praktické dovednosti v oblastech jako analýza trhu, tvorba produktů, cenová politika, distribuce a marketingová komunikace. Tím budou připraveni na efektivní identifikaci tržních příležitostí a budování tržní pozice pro různé odvětví a kontexty.

Studenti se seznámí s podstatou marketingu a jeho významem jako strategického nástroje pro vytváření a udržení hodnoty pro zákazníky. Naučí se rozlišovat mezi tradičním a moderním marketingem, což zahrnuje trendy a nové přístupy, jako je digitální marketing, sociální média a udržitelný marketing.

Studenti se budou učit metodám a etapám marketingového řízení, což zahrnuje analýzu trhu, plánování marketingových strategií a akčních plánů, implementaci marketingových kampaní a kontrolní mechanismy. Důraz bude kladen na konkrétní nástroje a metody používané při každé z těchto fází.

Toto téma studentům přiblíží složitost marketingového prostředí a jeho vliv na strategická rozhodnutí organizací. Studenti pochopí konkrétní faktory, které tvoří makroprostředí, jako jsou politické, ekonomické, sociální, technologické a environmentální aspekty, a budou schopni analyzovat jejich dopad na marketingovou strategii.

Studenti se naučí provádět analýzu mikroprostředí a subjektů, které ho tvoří. Budou se zabývat analýzou zákazníků, konkurence, dodavatelů, prostředníků a veřejnosti. Naučí se, jak tyto subjekty ovlivňují rozhodování organizace a jak se s nimi efektivně komunikuje.      

V této části se studenti seznámí s identifikací, popisem a analýzou různých typů trhů. Naučí se provádět detailní analýzu segmentů a cílových skupin zákazníků, včetně demografických, behaviorálních a psychografických charakteristik. Pochopí také proces měření a prognózování tržní poptávky a používané statistické nástroje a techniky.

Studenti se seznámí s vnitřními faktory organizace a jejich vlivem na marketingové strategie. Pochopí význam marketingové kultury ve firmě, marketingových informačních systémů a procesů marketingového výzkumu. Naučí se, jak efektivně využívat interní zdroje k dosažení marketingových cílů.         

V této části se studenti seznámí s pojmy strategie, taktiky a organizace marketingu. Získají hlubší pochopení marketingové strategie jako dlouhodobého plánu pro dosažení cílů a marketingové taktiky jako konkrétních kroků k implementaci strategie. Důraz bude také kladen na organizaci marketingu, což zahrnuje strukturu a procesy v marketingovém oddělení a způsoby řízení marketingových aktivit v organizaci.

Studenti se seznámí s jednotlivými složkami marketingového mixu, včetně produktů, cen, distribuce a komunikace. Naučí se, jak správně koordinovat tyto prvky pro dosažení marketingových cílů organizace.

Studenti se naučí rozlišovat mezi různými aspekty produktů, včetně designu, vývoje, inovace a řízení produktového portfolia. Získají dovednosti potřebné k tomu, aby byli schopni rozhodnout o vhodných strategiích vytváření a správy produktů, včetně základních rozhodnutí o produktovém životním cyklu a pozicování produktů na trhu.             

Tato část bude podrobněji zkoumat cenové strategie a techniky. Studenti se naučí, jak stanovit optimální ceny produktů a služeb v souladu s marketingovými cíli a strategiemi organizace. Budou studovat různé metody cenotvorby, jako je cenová diferenciace, cenová pružnost poptávky a strategie cenového vedení.               

V tomto modulu se studenti seznámí s distribučními strategiemi a kanály. Získají důkladnější povědomí o tom, jak efektivně umisťovat produkty a služby na trh a jak rozhodovat o optimálních cestách distribuce.

V této části se studenti seznámí s různými nástroji marketingové komunikace. Naučí se o integrované marketingové komunikaci a jak správně koordinovat různé komunikační kanály, včetně reklamy, podpory prodeje, event marketingu, PR, přímého marketingu a digitálního marketingu. Porozumí, jakým způsobem tyto nástroje mohou efektivně komunikovat s cílovými zákazníky a budovat silnou značku.      

Studenti se budou zabývat specifickými aspekty marketingu v různých odvětvích, jako jsou marketing služeb, marketing obchodu, marketing neziskových organizací a marketing regionální. Budou rozumět tomu, jak se marketingové strategie mohou lišit v závislosti na odvětví a jak adaptovat marketingový přístup k specifickým potřebám a charakteristikám daného odvětví nebo organizace. Tímto způsobem budou schopni efektivněji pracovat s různými klienty a situacemi, což jim umožní úspěšně aplikovat marketingové dovednosti ve své budoucí kariéře.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Finanční řízení

Získej vzdělání z oblastí financí a řízení. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student