Finanční řízení

Marketing a marketingové dovednosti

Studijní
program

Finanční řízení (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ OBJEVIT KLÍČ K EFEKTIVNÍMU MARKETINGU?

Chceš rozvíjet své marketingové dovednosti? Zaměř se na moderní marketingové strategie a praxe, včetně digitálního marketingu a značkové komunikace.

Získej vzdělání v oblasti Finančního řízení, poznáš oblasti daní, podnikání i marketingu.

Vystuduj Finanční řízení.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Vstřícnost, zkušenosti

Získej od našeho pedagogického sboru i odborníků z praxe maximum! Individuální přístup funguje.

Co je to Marketing a marketingové dovednosti?

Marketing a marketingové dovednosti je předmět, který se zabývá studiem marketingu jako zásadní součásti podnikatelských a organizačních aktivit. 

Tento předmět poskytuje studentům znalosti o základních principech marketingu a marketingové koncepce, které jsou nezbytné pro úspěšnou tržní orientaci a rozvoj firem a organizací.

Proč se zajímat o studium Marketingu a marketingových dovedností?

Studium marketingu a marketingových dovedností je klíčové pro pochopení, jak efektivně identifikovat a využívat tržní příležitosti a jak udržovat nebo rozvíjet tržní pozici organizace.

Marketingové dovednosti jsou zásadní pro úspěšnou komunikaci hodnoty produktů a služeb zákazníkům, což je nezbytné pro růst a prosperitu jakéhokoli podniku v konkurenčním prostředí.

Co mě naučí v rámci Marketingu a marketingových dovedností vysoká škola?

V rámci tohoto předmětu se studenti naučí základním principům a konceptům marketingu, včetně moderních přístupů a trendů. Seznámí se s metodami a procesy marketingového řízení, analýzou marketingového prostředí, identifikací a analýzou trhů a tržní poptávky. 

Dále se dozví o vnitřních faktorech ovlivňujících marketingové strategie, o marketingových mixech a o specifikách marketingu v různých odvětvích.

Kde znalosti o Marketingu a marketingových dovednostech využiji?

Marketingové dovednosti jsou klíčové pro všechny, kteří se podílejí na tvorbě a implementaci strategií pro propagaci produktů a služeb, cílenou komunikaci s cílovými skupinami, výzkum trhu, plánování a realizaci marketingových kampaní a řízení značky nebo reputace organizace.

Znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu lze využít v širokém spektru oblastí – od podnikání, přes práci v neziskových organizacích, až po veřejnou správu a regionální rozvoj.

Chceš studovat
Finanční řízení?

Ponoř se do světa financí a řízení a staň se odborníkem co rozumí všem souvislostem. Začni s vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Marketing a marketingové dovednosti, jaká témata můžeš očekávat?

Marketing a marketingové dovednosti

Marketing a marketingové dovednosti Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Marketing a marketingové dovednosti“ je poskytnout studentům komplexní a hluboké porozumění marketingu jako klíčovému nástroji pro úspěšné řízení a rozvoj podniků, organizací a neziskových institucí.

Studenti se naučí základy marketingového myšlení, strategie a praktické dovednosti v oblastech jako analýza trhu, tvorba produktů, cenová politika, distribuce a marketingová komunikace. Tím budou připraveni na efektivní identifikaci tržních příležitostí a budování tržní pozice pro různé odvětví a kontexty.

Studenti se seznámí s podstatou marketingu a jeho významem jako strategického nástroje pro vytváření a udržení hodnoty pro zákazníky. Naučí se rozlišovat mezi tradičním a moderním marketingem, což zahrnuje trendy a nové přístupy, jako je digitální marketing, sociální média a udržitelný marketing.

Studenti se budou učit metodám a etapám marketingového řízení, což zahrnuje analýzu trhu, plánování marketingových strategií a akčních plánů, implementaci marketingových kampaní a kontrolní mechanismy. Důraz bude kladen na konkrétní nástroje a metody používané při každé z těchto fází.

Toto téma studentům přiblíží složitost marketingového prostředí a jeho vliv na strategická rozhodnutí organizací. Studenti pochopí konkrétní faktory, které tvoří makroprostředí, jako jsou politické, ekonomické, sociální, technologické a environmentální aspekty, a budou schopni analyzovat jejich dopad na marketingovou strategii.

Studenti se naučí provádět analýzu mikroprostředí a subjektů, které ho tvoří. Budou se zabývat analýzou zákazníků, konkurence, dodavatelů, prostředníků a veřejnosti. Naučí se, jak tyto subjekty ovlivňují rozhodování organizace a jak se s nimi efektivně komunikuje.      

V této části se studenti seznámí s identifikací, popisem a analýzou různých typů trhů. Naučí se provádět detailní analýzu segmentů a cílových skupin zákazníků, včetně demografických, behaviorálních a psychografických charakteristik. Pochopí také proces měření a prognózování tržní poptávky a používané statistické nástroje a techniky.

Studenti se seznámí s vnitřními faktory organizace a jejich vlivem na marketingové strategie. Pochopí význam marketingové kultury ve firmě, marketingových informačních systémů a procesů marketingového výzkumu. Naučí se, jak efektivně využívat interní zdroje k dosažení marketingových cílů.         

V této části se studenti seznámí s pojmy strategie, taktiky a organizace marketingu. Získají hlubší pochopení marketingové strategie jako dlouhodobého plánu pro dosažení cílů a marketingové taktiky jako konkrétních kroků k implementaci strategie. Důraz bude také kladen na organizaci marketingu, což zahrnuje strukturu a procesy v marketingovém oddělení a způsoby řízení marketingových aktivit v organizaci.

Studenti se seznámí s jednotlivými složkami marketingového mixu, včetně produktů, cen, distribuce a komunikace. Naučí se, jak správně koordinovat tyto prvky pro dosažení marketingových cílů organizace.

Studenti se naučí rozlišovat mezi různými aspekty produktů, včetně designu, vývoje, inovace a řízení produktového portfolia. Získají dovednosti potřebné k tomu, aby byli schopni rozhodnout o vhodných strategiích vytváření a správy produktů, včetně základních rozhodnutí o produktovém životním cyklu a pozicování produktů na trhu.             

Tato část bude podrobněji zkoumat cenové strategie a techniky. Studenti se naučí, jak stanovit optimální ceny produktů a služeb v souladu s marketingovými cíli a strategiemi organizace. Budou studovat různé metody cenotvorby, jako je cenová diferenciace, cenová pružnost poptávky a strategie cenového vedení.               

V tomto modulu se studenti seznámí s distribučními strategiemi a kanály. Získají důkladnější povědomí o tom, jak efektivně umisťovat produkty a služby na trh a jak rozhodovat o optimálních cestách distribuce.

V této části se studenti seznámí s různými nástroji marketingové komunikace. Naučí se o integrované marketingové komunikaci a jak správně koordinovat různé komunikační kanály, včetně reklamy, podpory prodeje, event marketingu, PR, přímého marketingu a digitálního marketingu. Porozumí, jakým způsobem tyto nástroje mohou efektivně komunikovat s cílovými zákazníky a budovat silnou značku.      

Studenti se budou zabývat specifickými aspekty marketingu v různých odvětvích, jako jsou marketing služeb, marketing obchodu, marketing neziskových organizací a marketing regionální. Budou rozumět tomu, jak se marketingové strategie mohou lišit v závislosti na odvětví a jak adaptovat marketingový přístup k specifickým potřebám a charakteristikám daného odvětví nebo organizace. Tímto způsobem budou schopni efektivněji pracovat s různými klienty a situacemi, což jim umožní úspěšně aplikovat marketingové dovednosti ve své budoucí kariéře.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Finanční řízení

Získej vzdělání z oblastí financí a řízení. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!