Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Finanční řízení

Daně a daňová soustava

Studijní
program

Finanční řízení (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK FUNGUJÍ DANĚ A DAŇOVÁ SOUSTAVA?

Chceš se orientovat v oblasti daní a daňového systému? Získej podrobný pohled na daňové právo, daňové systémy a jejich aplikaci v praxi.

Získej vzdělání v oblasti Finančního řízení, poznáš oblasti daní, podnikání i marketingu.

Vystuduj Finanční řízení.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Vstřícnost, zkušenosti

Získej od našeho pedagogického sboru i odborníků z praxe maximum! Individuální přístup funguje.

Co jsou to Daně a daňová soustava?

Daně a daňová soustava jsou základními stavebními kameny finančního systému každého státu. Daně jsou povinné platby vybírané státem od jednotlivců nebo organizací, které slouží k financování veřejných služeb a infrastruktury.

Daňová soustava je pak soubor pravidel a zákonů, které určují, jak se daně vybírají, spravují a používají. Studium daní a daňové soustavy nabízí hluboké porozumění těmto mechanismům, což je nezbytné pro efektivní správu a porozumění ekonomickým a sociálním aspektům státu.

Zahrnuje různé typy daní, jako jsou přímé daně (např. daň z příjmů) a nepřímé daně (např. DPH), a také regulační mechanismy pro jejich efektivní výběr a správu.

Proč se zajímat o studium Daní a daňové soustavy?

Studium daní a daňové soustavy je klíčové pro pochopení, jak fungují ekonomické a vládní systémy. To poskytuje náhled na způsoby, jakými vlády financují své činnosti a jak mohou daňové politiky ovlivnit ekonomiku a společnost.

Na vysoké škole se studenti dozvědí o různých typech daní, principy zdaňování, daňových zákonech a metodách daňového plánování. Získají také dovednosti v oblasti interpretace a aplikace daňových předpisů, což je nezbytné pro účinnou správu daní a poradenství.

Co mě naučí v rámci Daní a daňové soustavy vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia daní a daňové soustavy se studenti seznámí s komplexním spektrem daňových principů a praktik. Studenti se naučí analyzovat a interpretovat daňové zákony, což jim umožní porozumět, jak se daně vypočítávají a vybírají.

Toto studium zahrnuje základy daňové teorie, pochopení různých typů daní a jejich aplikaci v reálném světě. 

Kde znalosti o Daních a daňové soustavě využiji?

Znalosti o daních a daňové soustavě najdou uplatnění v mnoha oblastech. Profesionálové v oblasti účetnictví, práva, financí a podnikového managementu často využívají těchto znalostí pro navigaci v komplexních finančních a právních otázkách. 

Na politické a vládní úrovni pomáhají tato studia při tvorbě a hodnocení daňových politik. Také jednotlivci a podnikatelé mohou využít znalostí o daních pro efektivní finanční plánování a dodržování právních předpisů.

Chceš studovat
Finanční řízení?

Ponoř se do světa financí a řízení a staň se odborníkem co rozumí všem souvislostem. Začni s vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Daní a daňové soustavy, jaká témata můžeš očekávat?

Daně a daňová soustava

Daně a daňová soustava Studium – Obsah:

Cílem předmětu je poskytnout studentům porozumění daňové soustavě v České republice, včetně konstrukce, aplikace a optimalizace daňových povinností a odvodů pro fyzické a právnické osoby.

Studenti se také naučí aplikovat teoretické znalosti do praktických situací a rozumět daňovým aspektům různých druhů příjmů a majetku.

V této části studenti získají základní povědomí o české daňové soustavě. Naučí se rozlišovat různé druhy daní a pochopí základní pojmy související s daněmi, jako jsou daňové povinnosti, odvody a základ daně.

Studenti budou mít možnost prozkoumat, jak daně fungují v právním a ekonomickém kontextu. Naučí se o různých teoretických přístupech k daním a jejich role v ekonomice.

Tato část se zaměří na principy zdaňování příjmů, které jsou společné pro fyzické i právnické osoby. Studenti se naučí, jak se určuje základ daně a jakým způsobem jsou daně vypočítávány.

Tato část podrobněji rozebere zdaňování příjmů fyzických osob. Studenti se dozvědí, kdo jsou poplatníci daně, co tvoří předmět daně, a jak se stanovuje základ daně. Také se naučí o nezdanitelných částech příjmů a možnostech slev na dani.

Tato část se zaměří na zdaňování příjmů ze zaměstnání a zaměstnaneckých výhod. Studenti se naučí, jak se tyto příjmy zdaňují a jaký mají daňový dopad pro zaměstnance i zaměstnavatele.

V této části se studenti dozvědí o zdaňování příjmů ze samostatné činnosti, včetně stanovení základu daně, vedení daňové evidence a možnosti paušálního zdanění.

Studenti se seznámí se zdaňováním příjmů z kapitálového majetku, nájmu a dalšími příjmy, které nejsou součástí zaměstnání nebo samostatné činnosti.

Tato část se zabývá zdravotním a sociálním pojištěním a jeho významem pro různé kategorie lidí, včetně závislých pracovníků a samostatně výdělečně činných osob.

Studenti se dozvědí o zdaňování právnických osob, včetně toho, co tvoří předmět daně, jak se stanovuje základ daně a principy transformace výsledku hospodaření na základ daně.

V této části se studenti seznámí s daňovými aspekty týkajícími se odpisování a leasingu hmotného a nehmotného majetku a jak tyto faktory ovlivňují danění.

Tato část se zaměřuje na majetkové daně, jako je daň z nemovitých věcí a silniční daň, a jejich význam a fungování v českém daňovém systému.

V této části se studenti zaměří na daň z přidané hodnoty (DPH), včetně jejího významu a funkce v daňovém systému, konstrukčních prvků této daně a správy daně v této oblasti.

Tato část se věnuje dalším nepřímým daním, konkrétně spotřebním a energetickým daním, a také daním z hazardních her. Studenti se dozvědí o významu a funkcích těchto daní, jejich konstrukčních prvcích a způsobu správy.

Studenti budou seznámeni s etickými a právními otázkami týkajícími se práce s informacemi, včetně autorských práv, ochrany osobních údajů a etických standardů v oblasti informačního managementu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Finanční řízení

Získej vzdělání z oblastí financí a řízení. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student