Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Finanční řízení

Makroekonomie

Studijní
program

Finanční řízení (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POCHOPIT MAKROEKONOMICKÉ PRINCIPY?

Zajímá tě, jak fungují ekonomické systémy na makroúrovni? Seznam se se základními koncepty makroekonomie, včetně hospodářské politiky a ekonomických cyklů.

Získej vzdělání v oblasti Finančního řízení, poznáš oblasti daní, podnikání i marketingu.

Vystuduj Finanční řízení.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Vstřícnost, zkušenosti

Získej od našeho pedagogického sboru i odborníků z praxe maximum! Individuální přístup funguje.

Co je to Makroekonomie?

Makroekonomie je oblast ekonomické vědy, která se zaměřuje na studium a analýzu ekonomiky jako celku. 

Zabývá se zkoumáním širokých ekonomických jevů a problémů, jako jsou národní produkce, nezaměstnanost, inflace, celková poptávka a nabídka, a hospodářské cykly. 

Makroekonomie hledá pochopení fungování celých ekonomik, od národních ekonomik po celosvětové hospodářské trendy.

Proč se zajímat o studium Makroekonomie?

Studium makroekonomie je důležité, protože pomáhá pochopit, jak funguje ekonomika na vysoké úrovni, a jak různé hospodářské politiky a externí faktory ovlivňují celkovou ekonomickou stabilitu a růst.

Toto pochopení je klíčové pro efektivní řízení ekonomiky, formulování hospodářské politiky a pro předpovídání a řešení ekonomických problémů.

Makroekonomie umožňuje také lepší porozumění komplexním ekonomickým jevům, jako jsou změny v ekonomickém růstu, nezaměstnanosti a inflaci. 

Co mě naučí v rámci Makroekonomie vysoká škola?

V rámci makroekonomie se na vysoké škole studenti naučí základní teorie a koncepty makroekonomie, jako jsou modely ekonomické rovnováhy, měření makroekonomických veličin, fungování finančních trhů, mezinárodní trh peněz a kapitálu, principy monetární a fiskální politiky, faktory ovlivňující ekonomický růst a hospodářské cykly, a vztah mezi inflací a nezaměstnaností. 

Tato znalost pomůže studentům analyzovat a porozumět makroekonomickým trendům a politikám a jejich dopadům na ekonomiku.

Kde znalosti o Makroekonomii využiji?

Znalosti o makroekonomii lze využít v mnoha oblastech. V oblasti podnikání pomáhají při plánování a rozhodování s ohledem na ekonomické trendy a politiky. Jsou také užitečné pro ty, kteří pracují v oblasti vládní a veřejné politiky, bankovnictví, finančního sektoru, podnikání a mezinárodního obchodu. 

Tato znalost také pomáhá analytikům, manažerům a podnikatelům lépe porozumět ekonomickým trendům a jejich dopadům na podnikání a hospodářské rozhodování. V neposlední řadě je významná pro všechny občany, kteří se zajímají o ekonomické dění a chtějí lépe porozumět ekonomické politice a jejím dopadům na každodenní život.

Chceš studovat
Finanční řízení?

Ponoř se do světa financí a řízení a staň se odborníkem co rozumí všem souvislostem. Začni s vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Makroekonomie, jaká témata můžeš očekávat?

Makroekonomie

Makroekonomie Studium – Obsah:
Cílem předmětu je zvládnutí základů makroekonomie tak, aby student získal znalosti základních pojmů ekonomické vědy a byl schopen objasnit hlavní aspekty fungování makroekonomického systému.

Tyto teoretické poznatky by měl být schopen uplatnit při orientaci v problematice současné ekonomické reality a při zhodnocení domácího i světového ekonomického vývoje, s dopadem na podnikání.

Studenti získají hlubší vhled do ekonomických pojmů, jako je agregátní poptávka a nabídka, a jak tyto koncepty souvisejí s celkovým ekonomickým rovnovážným stavem. Také se seznámí s různými type hospodářské politiky, jako je fiskální politika (změny ve veřejných výdajích a daních) a monetární politika (řízení peněžní nabídky a úrokových sazeb).

Studenti získají dovednosti k měření klíčových ekonomických ukazatelů, jako je hrubý národní produkt (HNP) a hrubý domácí produkt (HDP), a pochopí význam těchto ukazatelů pro hodnocení ekonomického vývoje a politiky.

Tato část provede studenty skrz fungování finančních trhů, včetně akcií, dluhopisů a komodit. Také se dozví, jak peněžní trh funguje a jaký je význam úrokových sazeb a vztahu mezi cenou peněz a nabídkou peněz v ekonomice.

Studenti se budou zabývat mezinárodními aspekty ekonomiky, včetně devizových trhů a měnových kurzů. Budou také zkoumat faktory, které ovlivňují měnové kurzy a jaký je vliv změn kurzu na mezinárodní obchod.

Studenti prozkoumají koncepty agregátní poptávky a nabídky a jejich vztah k krátkodobé a dlouhodobé makroekonomické rovnováze. Také se seznámí s multiplikátory a akcelerátory a jejich vlivem na růst výstupu a zaměstnanosti.

Tato část provede studenty cíly a nástroji monetární politiky, jako je ovlivňování peněžní nabídky a úrokových sazeb. Také se budou zabývat dilematy, kterým čelí centrální banky při stanovování a provádění monetární politiky.

Studenti se dozvědí o různých nástrojích a cílech fiskální politiky, včetně toho, jak vláda používá změny v daních a veřejných výdajích k ovlivňování ekonomiky. Také se budou zabývat otázkami státního dluhu a Lafferovou křivkou, která zkoumá vztah mezi daněmi a daňovými výnosy.

Studenti budou zkoumat faktory ovlivňující ekonomický růst a jeho význam pro zvyšování životní úrovně obyvatelstva. Také se budou seznámit s teoriemi hospodářského cyklu a střídáním období růstu a recese v ekonomice.

Studenti se budou detailně zabývat inflací, jejími různými typy a dopady na ekonomiku a spotřebitele. Také se budou učit o různých typech nezaměstnanosti a vztahu mezi inflací a nezaměstnaností.

Tato část provede studenty světem mezinárodního obchodu, včetně teorií absolutních a komparativních výhod. Také se budou učit o vlivu mezinárodního obchodu na ekonomické procesy a politiku týkající se obchodu s jinými zeměmi a měnových výměn, včetně účinků zavedení cla na mezinárodní obchod.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Finanční řízení

Získej vzdělání z oblastí financí a řízení. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student