Věda a výzkum

Jak probíhá věda a výzkum na Panevropské univerzitě? Jaké realizujeme projekty? Vše o vědě a výzkumu na jednom místě.

Jsme výzkumnou organizací!

Panevropská univerzita je výzkumnou organizací, zapsanou na seznamu výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR (RVVI). Významným úspěchem v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, rozvoje a inovací bylo zařazení PEUNI do hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v Modulech 1 a 2 v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107. Zároveň se jedná o významný krok k naplnění strategických cílů univerzity v oblasti vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí činnosti v mezinárodním měřítku.

Status výzkumné organizace a zařazení PEUNI do hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol významně usnadňuje podávání žádosti o externí financování vědeckých projektů ve vědních oblastech, souvisejících s vysokoškolským vzděláváním v akreditovaných na univerzitě studijních programech.

Předměty,
co dávají smysl

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

PODPORA VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI PEUNI

Propojení výzkumné a vzdělávací činnosti

Jednou z nejvýznamnějších dlouhodobých priorit PEUNI je co nejužší propojení výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti s činností vzdělávací, protože jsou ve strategických dokumentech univerzity považovány za integrální součást dalšího úspěšného rozvoje. Jak interní akademičtí pracovníci a doktorandi, tak četní odborníci z praxe, kteří se aktivně podílejí na výuce v profesně zaměřených studijních programech, pravidelně seznamují studenty s aktuálními vědeckými poznatky, s aplikovanými výsledky vývoje a výzkumu, se zkušenostmi a kazuistikami z praxe, a také se svými originálními zkušenostmi z výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti.

 

Spolupráce na časopisech

K propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti na univerzitě významně přispívá spolupráce na vydávání dvou uznávaných recenzovaných vědeckých časopisu Journal of Tourism and Services (www.jots.cz) a International Journal of Entrepreneurial Knowledge (www.ijek.org), indexovaných v mezinárodních vědeckých databázích Web of Science, Scopus, ProQuest, Erih+ a dalších. Tyto časopisy poskytují renomovanou platformu k prezentaci výsledků domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné tvůrčí činnosti akademických pracovníků.

 

Aktivity univerzity

Systematická podpora vědy a výzkumu, která je dlouhodobou prioritou univerzity umožňuje zvyšování a zkvalitnění tvůrčí činnosti pedagogů a vyšší zapojení do grantových projektů s externím financováním. Univerzita se aktivně účastní veřejné soutěže v podávání návrhů externích projektů aplikovaného a základního výzkumu, reagující na výzvy Technologické agentury ČR (TA ČR), Grantové agentury ČR (GA ČR), Grantové agentury Academia aurea (GA AA), a dalších grantových agentur.

Barometr
konkurenceschopnosti

Barometr
konkurence-
schopnosti

Fakulta Vysoká škola podnikání a práva nabízí bezplatně podnikatelům a podnikům možnost prověření své konkurenceschopnosti.

Diagnostický test konkurenceschopnosti je součástí mezinárodního výzkumu evropských vysokých škol a jejich podpory podnikání. Svůj test můžete provést pod následujícím odkazem.

Další informace

Realizované projekty a granty

European Centre for Business Research

vĚDECKÉ ČASOPISY

Konference a semináře

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!