Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Lokální a globální ekonomika

Kvantitativní metody v podnikání

Studijní
program

Lokální a globální ekonomika (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

NAUČ SE, JAK TI POČTY POMOHOU V PODNIKÁNÍ

Jakým způsobem se kvantitativní metody využívají k analýze a rozhodování v podnikání? Zaměř se na statistické techniky, modelování a analýzu dat pro podnikové účely.

Získej komplexní vzdělání. Porozuměj lokálním ekonomickým systémům, prohlub znalostí o globální ekonomice a analýze ekonomických trendů – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Lokální a globální ekonomika.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co jsou to Kvantitativní metody v podnikání?

Kvantitativní metody v podnikání jsou matematické a statistické nástroje a techniky, které se používají k analýze, modelování a řešení různých ekonomických a podnikatelských situací. 

Tyto metody zahrnují používání matematických konceptů, statistiky, diferenciálního a integrálního počtu, a dalších matematických nástrojů k vyhodnocování dat a rozhodování v podnikatelském prostředí.

Proč se zajímat o studium Kvantitativních metod v podnikání?

Zajímat se o studium Kvantitativních metod v podnikání je důležité, protože tyto metody poskytují klíčové nástroje pro efektivní řízení a strategické plánování v oblasti podnikání. 

Studium těchto metod umožňuje studentům lépe porozumět složitým ekonomickým situacím, modelovat a předpovídat budoucí události a efektivně rozhodovat na základě dat a důkazů.

Co mě naučí v rámci Kvantitativních metod v podnikání vysoká škola?

Vysoká škola v rámci Kvantitativních metod v podnikání studenty naučí různé matematické a statistické koncepty, jako jsou derivace, integrály, pravděpodobnost, statistická analýza a další. 

Studenti se také dozvědí, jak tyto koncepty aplikovat na konkrétní ekonomické a obchodní situace. To zahrnuje schopnost modelovat ekonomické jevy, provádět analýzy dat, optimalizovat rozhodnutí a predikovat budoucí události.

Kde znalosti o Kvantitativních metodách v podnikání využiji?

Znalosti o Kvantitativních metodách v podnikání najdou uplatnění v mnoha odvětvích a profesních pozicích. Například v oblasti finančního managementu umožňují tyto znalosti analýzu investičních příležitostí a řízení rizika. 

V marketingu pomáhají při segmentaci trhu a stanovení cenové strategie. V oblasti strategického řízení podniku umožňují modelování různých scénářů a rozhodování na základě datového základu. Kvantitativní metody jsou také důležité v oborech jako ekonomika, statistika, logistika a další.

Celkově tedy poskytují klíčové nástroje pro efektivní a racionální rozhodování ve světě podnikání.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

Chceš studovat
Lokální a globální
ekonomiku?

Začni objevovat souvislosti mezi lokální a globální ekonomikou vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Kvantitativních metod v podnikání, jaká témata můžeš očekávat?

Meteorologie I.

Studium Kvantitativních metod v podnikání – obsah:
Cílem předmětu je získání klíčových znalostí z diferenciálního a integrálního počtu, znalostí teoretických nástrojů pro analýzu a řešení reálných situací převážně ekonomického charakteru, znalostí základů statistiky.

Znalosti získané v předmětu zajišťují porozumění matematickým metodám v dalších navazujících předmětech. Výuka rozšiřuje a prohlubuje schopnosti studenta logicky a přesně uvažovat a rozhodovat se na základě definovaných pravidel. Cílem je též rozšíření znalostní základny pro aplikaci v dalším studiu i v praxi.

Studenti se naučí, jak kvantitativní metody a matematiku používat k analýze a řešení konkrétních ekonomických situací v podnikání. Budou schopni rozumět, jakým způsobem matematika může pomoci ve strategickém rozhodování a plánování podniku.

Studenti se detailně seznámí s aritmetickými a geometrickými posloupnostmi a zjistí, jak tyto koncepty nacházejí uplatnění ve finanční matematice. Budou schopni vypočítávat budoucí hodnoty investic a úspor pomocí těchto posloupností.

Studenti budou studovat různé typy funkcí a jejich vlastnosti. Naučí se rozpoznávat a pracovat s polynomiálními, exponenciálními, goniometrickými a logaritmickými funkcemi. Také se dozvědí, jak tvořit složené funkce.

Studenti se naučí vypočítávat derivace funkcí a rozumět jejich geometrickému významu. Také se seznámí s rovnicemi tečen v bodě a budou schopni aplikovat derivace na elementární i složené funkce.

Toto téma se zabývá hledáním extrémů funkcí, tj. bodů, kde funkce dosahuje maximálního nebo minimálního hodnoty. Studenti se dozvědí, jak tuto konceptuální dovednost použít k optimalizaci ekonomických problémů.

Studenti se seznámí se základy integrálního počtu a naučí se vypočítávat neurčité a určité integrály. Budou schopni využít integrály k výpočtu ploch pod křivkami a řešení ekonomických úloh.

Studenti se dozvědí o maticovém počtu, determinantech a jejich uplatnění při řešení soustav lineárních rovnic. Tato dovednost je důležitá pro modelování a analýzu ekonomických systémů.

Kombinatorika se týká počtu možných kombinací a permutací. Studenti se seznámí s těmito koncepty a základy teorie pravděpodobnosti, což je klíčové pro modelování náhodných jevů v ekonomii.

Toto téma se bude zabývat principy statistické analýzy a způsoby získávání dat v sociálně ekonomické oblasti. Studenti se dozvědí, jak prezentovat a interpretovat statistické soubory dat.

Studenti se naučí různé statistické charakteristiky, jako je aritmetický průměr, modus, medián a kvantily. Také se seznámí s mírami variability a symetrie dat.

Toto téma se týká analýzy vztahů mezi různými proměnnými a zahrnuje regresní analýzu a korelační analýzu. Studenti se naučí, jak zkoumat a popisovat tyto vztahy.

Studenti se seznámí s analýzou časových řad, což je důležité pro sledování a předpovídání ekonomických trendů a událostí v čase.

Toto téma se bude zabývat základy hospodářské statistiky a indexní teorie, což je důležité pro analýzu ekonomických ukazatelů a inflace.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Lokální a globální Ekonomika

Získej přehled o příležitostech, jež naskytuje lokální i globální ekonomika.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student