Lokální a globální ekonomika

Kvantitativní metody v podnikání

Studijní
program

Lokální a globální ekonomika (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

NAUČ SE, JAK TI POČTY POMOHOU V PODNIKÁNÍ

Jakým způsobem se kvantitativní metody využívají k analýze a rozhodování v podnikání? Zaměř se na statistické techniky, modelování a analýzu dat pro podnikové účely.

Získej komplexní vzdělání. Porozuměj lokálním ekonomickým systémům, prohlub znalostí o globální ekonomice a analýze ekonomických trendů – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Lokální a globální ekonomika.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co jsou to Kvantitativní metody v podnikání?

Kvantitativní metody v podnikání jsou matematické a statistické nástroje a techniky, které se používají k analýze, modelování a řešení různých ekonomických a podnikatelských situací. 

Tyto metody zahrnují používání matematických konceptů, statistiky, diferenciálního a integrálního počtu, a dalších matematických nástrojů k vyhodnocování dat a rozhodování v podnikatelském prostředí.

Proč se zajímat o studium Kvantitativních metod v podnikání?

Zajímat se o studium Kvantitativních metod v podnikání je důležité, protože tyto metody poskytují klíčové nástroje pro efektivní řízení a strategické plánování v oblasti podnikání. 

Studium těchto metod umožňuje studentům lépe porozumět složitým ekonomickým situacím, modelovat a předpovídat budoucí události a efektivně rozhodovat na základě dat a důkazů.

Co mě naučí v rámci Kvantitativních metod v podnikání vysoká škola?

Vysoká škola v rámci Kvantitativních metod v podnikání studenty naučí různé matematické a statistické koncepty, jako jsou derivace, integrály, pravděpodobnost, statistická analýza a další. 

Studenti se také dozvědí, jak tyto koncepty aplikovat na konkrétní ekonomické a obchodní situace. To zahrnuje schopnost modelovat ekonomické jevy, provádět analýzy dat, optimalizovat rozhodnutí a predikovat budoucí události.

Kde znalosti o Kvantitativních metodách v podnikání využiji?

Znalosti o Kvantitativních metodách v podnikání najdou uplatnění v mnoha odvětvích a profesních pozicích. Například v oblasti finančního managementu umožňují tyto znalosti analýzu investičních příležitostí a řízení rizika. 

V marketingu pomáhají při segmentaci trhu a stanovení cenové strategie. V oblasti strategického řízení podniku umožňují modelování různých scénářů a rozhodování na základě datového základu. Kvantitativní metody jsou také důležité v oborech jako ekonomika, statistika, logistika a další.

Celkově tedy poskytují klíčové nástroje pro efektivní a racionální rozhodování ve světě podnikání.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

Chceš studovat
Lokální a globální
ekonomiku?

Začni objevovat souvislosti mezi lokální a globální ekonomikou vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Kvantitativních metod v podnikání, jaká témata můžeš očekávat?

Meteorologie I.

Studium Kvantitativních metod v podnikání – obsah:
Cílem předmětu je získání klíčových znalostí z diferenciálního a integrálního počtu, znalostí teoretických nástrojů pro analýzu a řešení reálných situací převážně ekonomického charakteru, znalostí základů statistiky.

Znalosti získané v předmětu zajišťují porozumění matematickým metodám v dalších navazujících předmětech. Výuka rozšiřuje a prohlubuje schopnosti studenta logicky a přesně uvažovat a rozhodovat se na základě definovaných pravidel. Cílem je též rozšíření znalostní základny pro aplikaci v dalším studiu i v praxi.

Studenti se naučí, jak kvantitativní metody a matematiku používat k analýze a řešení konkrétních ekonomických situací v podnikání. Budou schopni rozumět, jakým způsobem matematika může pomoci ve strategickém rozhodování a plánování podniku.

Studenti se detailně seznámí s aritmetickými a geometrickými posloupnostmi a zjistí, jak tyto koncepty nacházejí uplatnění ve finanční matematice. Budou schopni vypočítávat budoucí hodnoty investic a úspor pomocí těchto posloupností.

Studenti budou studovat různé typy funkcí a jejich vlastnosti. Naučí se rozpoznávat a pracovat s polynomiálními, exponenciálními, goniometrickými a logaritmickými funkcemi. Také se dozvědí, jak tvořit složené funkce.

Studenti se naučí vypočítávat derivace funkcí a rozumět jejich geometrickému významu. Také se seznámí s rovnicemi tečen v bodě a budou schopni aplikovat derivace na elementární i složené funkce.

Toto téma se zabývá hledáním extrémů funkcí, tj. bodů, kde funkce dosahuje maximálního nebo minimálního hodnoty. Studenti se dozvědí, jak tuto konceptuální dovednost použít k optimalizaci ekonomických problémů.

Studenti se seznámí se základy integrálního počtu a naučí se vypočítávat neurčité a určité integrály. Budou schopni využít integrály k výpočtu ploch pod křivkami a řešení ekonomických úloh.

Studenti se dozvědí o maticovém počtu, determinantech a jejich uplatnění při řešení soustav lineárních rovnic. Tato dovednost je důležitá pro modelování a analýzu ekonomických systémů.

Kombinatorika se týká počtu možných kombinací a permutací. Studenti se seznámí s těmito koncepty a základy teorie pravděpodobnosti, což je klíčové pro modelování náhodných jevů v ekonomii.

Toto téma se bude zabývat principy statistické analýzy a způsoby získávání dat v sociálně ekonomické oblasti. Studenti se dozvědí, jak prezentovat a interpretovat statistické soubory dat.

Studenti se naučí různé statistické charakteristiky, jako je aritmetický průměr, modus, medián a kvantily. Také se seznámí s mírami variability a symetrie dat.

Toto téma se týká analýzy vztahů mezi různými proměnnými a zahrnuje regresní analýzu a korelační analýzu. Studenti se naučí, jak zkoumat a popisovat tyto vztahy.

Studenti se seznámí s analýzou časových řad, což je důležité pro sledování a předpovídání ekonomických trendů a událostí v čase.

Toto téma se bude zabývat základy hospodářské statistiky a indexní teorie, což je důležité pro analýzu ekonomických ukazatelů a inflace.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Lokální a globální Ekonomika

Získej přehled o příležitostech, jež naskytuje lokální i globální ekonomika.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!