Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Czech Travel Press

https://czechtravelpress.cz/cs/

Národní organizace novinářů a publicistů cestovního ruchu, původně užívající zkratku ATchJET a v současné době Czech Travel Press. V současné době sdružuje specializované novináře, redaktory, publicisty i spisovatele v počtu cca 120 osob. Členy CTP najdeme jak v tištěných a internetových mediích, tak i v rozhlase a TV.

CASAJC (Česká A Slovenská Asociace Jazykových Center) – angl. CASALC (Czech And Slovak Association of Language Centers)

www.casajc.cz

je členem mezinárodní organizací CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l’Enseignement Supérieur), kam byla přijata na základě rozhodnutí konference CercleS v Antverpách v září 2000 s platností od ledna 2001.

Asociace CercleS byla založena ve Štrasburku v roce 1991 jako konfederace sedmi nezávislých organizací a v současné době sdružuje přes 250 jazykových center v různých institucích vyššího vzdělávání z více než dvaceti zemí Evropy. Zaměřuje se  

CercleS organizuje konference, poskytuje možnosti publikační i možnosti profesionálních výměn nebo školení. Vydává odborný časopis Language Learning in Higher Education.

V tomto duchu si  CASAJC si klade za cíl

Asociace cestovních kanceláří České republiky, www.ackcr.cz je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR. Sdružuje jak cestovní kanceláře, tak cestovní agentury a další subjekty z oboru, a to jak právnické, tak i fyzické osoby. VŠO díky svému členství v organizaci získává jednoznačně konkurenční výhodu v získání aktualizovaných informací vztahujících se k současnému dění v cestovním ruchu, legislativních náležitostech. Představitelé ACK ČR pravidelně několikrát ročně poskytují rozhovory, účastní se přednášek a besed se studenty. Cestovní ruch, jako multidisciplinární obor, ovlivňují aktivity MMR, MZ a řada dalších subjektů. Zejména v době neustále se měnících podmínek pro podnikání v CR a cestování, je vzájemná spolupráce prakticky nedocenitelná.

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond je členem mezinárodní asociace ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education). Cílem této mezinárodní asociace je rozvíjet nadnárodní vzdělávací a výzkumné iniciativy v oblasti cestovního ruchu a volného času. Členskou základnu tvoří 155 členů z 55 zemí světa.  

ATLAS, prostřednictvím svých aktivit, podporuje výuku cestovního ruchu, volného času a souvisejících předmětů; podporuje výměnu zaměstnanců a studentů mezi členskými institucemi a podporuje vazby mezi profesními organizacemi cestovního ruchu. Prostřednictvím nadnárodního výzkumu pomáhá rozvoji vhodných učebních osnov pro vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a reaguje i na aktuální trendy cestovního ruchu.  

Síť evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch – NECStouR“ https://necstour.eu

NECStouR je rozhodující organizací evropských regionů spolupracující s Evropskou komisí v oblasti podpory a rozvoje udržitelného, odpovědného a kvalitního CR v rámci evropských regionů.

Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění členských regionů (Region´s General Assembly ) dále jen GAMR), které má za cíl definovat strategické směřování Sítě. GAMR je otevřena jak regionům, které již podepsaly protokol o vstupu do Sítě, tak i těm regionům, které tak učiní později. GAMR musí mít k dispozici  podpůrné nástroje pro analýzy a implementaci postupů a politik.

Pro svoji činnost využívá GAMR podpůrné – odborné orgány, Výbor přidružených členů a Akademický výboru.

VŠO je spoluzakladatelem sítě NECStouR a členem jeho Akademického výboru

Vysoká škola obchodní může využít členství v NECSTouR k řadě aktivit. Jedná se zejména o možnost navázání užších kontaktů s členy sítě. Dále se může zapojit se do výzkumných aktivit sítě, včetně aktivit „Čelíme spolu Coronavirus COVID 19 atd.  Pro školu jsou též významné informace o vývoji evropského cestovního ruchu a opatřeních přijímaných na jeho podporu. Škola je též již zvána, po zvovuobnovení členství na akce pořádané Sítí. V současné době např. byla škola pozvána na on-line NECSTouR Workshop „Smart Specialisation Strategies for Digital Tourism Transition“.

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. www.ahrcr.cz (dále jen AHR ČR) vznikla v roce 2006, sloučením profesních sdružení HO.RE.KA a Národní federace hotelů a restaurací. AHR ČR je občanské sdružení, které sdružuje majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací, odborných škol, ale i partnerů nabízejících produkty pro ubytovací či restaurační provozy.  V současné době má členská základna 1560 členů, je stabilní a více jak 70 % kolegů jsou členy organizace déle než 5 let. Jejím hlavním cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie. Zaměřuje se především na oblast legislativy a lobbyingu, při přípravě nových zákonných opatření prosazuje úpravy, které mohou přispět k lepšímu podnikatelskému prostředí. Zajišťuje informační servis a poradenství, tak, aby členové AHR měli všechny dostupné informace týkající se oboru v předstihu. Spolupracujeme v rámci své činnosti s veřejnou správou, kraji, destinačními společnostmi. Prostřednictvím krajských sekcí má svá zastoupení po celé České republice. Sekce hotelová, gastronomická, odpovědného podnikání a vzdělávací jsou odborné a poradní skupiny Asociace, které řeší specifika jednotlivých oblastí.

AHR ČR je členem Evropské konfederace hotelů, restaurací, barů a kaváren HOTREC, Hospodářské komory ČR, platformy cestovního ruchu a prezidia Svazu obchodu a cestovního ruchu, evropského výboru Hotelstars Union, pracovních týmů pro následující otázky: Kvalita, Copyright, OTAs v rámci HOTREC, členem řady destinačních společností. Od r. 2018 je osobou Ing. Václava Stárka, prezidenta AHR ČR i členem Výkonného výboru HOTREC.

 VŠO v Praze, nadační fond se účastní práce ve vzdělávací sekci AHR ČR, která je mj.  organizátorem soutěže o nejlepší absolventskou kvalifikační práci pro daný obor. Studenti VŠO již několikráte získali toto významné ocenění.  Dále osobou ing. Petra Houška, PhD., jako Centra technické normalizace pro oblast normalizace služeb cestovního ruchu České agentury pro standardizaci se účastní i práce Klasifikační komise AHR ČR a podílí se autorsky na vytváření kvalitativních standardů pro ubytovací zařízení – normy ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel.

Svaz českého leteckého průmyslu, www.sclp.cz

–        VŠO je členem sdružení zástupců leteckých průmyslových a výrobních podniků, leteckých výzkumných a vzdělávacích institucí. Hlavní náplní činnosti je aktuální problematika výroby a výrobních programů jednotlivých podniků, obchodní aspekty a politika, mezinárodní spolupráce, nové produkty a technologie a spolupráce s vědeckými, výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

Podvýbor pro letectví a vesmírný program při hospodářském výboru Poslanecké sněmovny PČR

–        Sdružuje poslance, senátory a významné odborníky jako zástupce leteckých podniků, státní správy, institucí leteckého výzkumu a vzdělání, leteckého sportu a dalších. Podvýbor realizuje řadu celospolečenských aktivit, podporuje veřejnou prezentaci letectví a kosmonautiky, spolupracuje při organizaci odborných seminářů. Katedra letecké dopravy a její členové jsou držiteli několika ocenění ve vzdělávání vysokoškolských odborníků v letectví a letecké dopravě.

Hospodářská komora hlavního města Prahy, www.hkp.cz  (HKP) byla ustavena v červnu 1994. Jejím posláním je nejen na území hlavního města Prahy, ale i v celé ČR, podporovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zájmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. Významnou skupinu členů tvoří hotely, restaurace, cestovní agentury a jiné podniky z oblasti cestovního ruchu. Je tedy logické, že i VŠO je jejím členem a spolupracuje na činnosti komory a předává informace o jejím významu a činnosti svým studentům.

Česká konference rektorů, https://www.crc.muni.cz je jednou z reprezentací vysokých škol podle vysokoškolského zákona. Je připomínkovým místem v legislativním procesu ve věcech, které se týkají vysokých škol, jejich studentů i zaměstnanců. Členové, rektoři vysokých škol, se vyjadřují ke všem významným skutečnostem týkajícím se vztahu státu a vysokých škol i dalším celospolečensky důležitým událostem.

Rada vysokých škol je druhou reprezentací vysokých škol. Je konstituována na zastupitelském principu – každá vysoká škola je zastoupena dvěma představiteli, akademickým pracovníkem a studentem. Rada se zabývá podobnými věcmi jako Česká konference rektorů, ale její pohled může být (a bývá) odlišný, právě díky jejímu složení.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student